Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 22 Mar, 2018 Galicia
  2050 prazas na oferta de emprego público 2018

  DOG_PUBLICADA ORDE de Oposicións 2018

  #Oposicións
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 19 Mar, 2018 Aragón
  Cuerpo de Secundaria (0590). Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111)

  Acta Comisión calificadora

 • Ver máis


Xubilacións

Táboas actualizadas das prestacións económicas a percibir segundo os anos cotizados e o grupo de cotización ao que pertenza durante a vida laboral. Pódese consultar, así mesmo, todos os modelos de Solicitudes no seguinte Enlace

2018

Táboa de pensións 2018 XUBILACIÓNS E PENSIÓNS DO PERSOAL INTEGRADO EN CLASES PASIVAS 2018.

No documento adxunto pódese acceder ás taboas resumen das pensións de xubilación de clases pasivas para o ano 2018

Táboa de pensións actual 2017
17_xubilacio-n

Táboa de pensións actual 2016
tabla_pensiones_2016

Táboa de pensións actual 2015
tabla_pensiones_2015

Táboa de pensións actual 2014
tabla_pensiones_2014

Táboa de pensións actual 2013
tabla_pensiones_2013

Táboa de pensións actual 2012
tabla_pensiones_2012

Táboa de pensións actual 2011

Táboa de pensións actual 2010
tabla_pensiones_2010

Táboa de pensións actual 2009
tabla_pensiones_2009


Declararase de oficio ao cumplir o funcionario 65 anos de idade.

Con todo, nos términos das Leis de Función Pública que se dicten en desenvolvemento deste Estatuto, poderase solicitar a prolongación da permanencia no servicio activo como máximo ata que se cumpla setenta anos. A Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada a aceptación ou denegación da prolongación ano a ano.

A xubilación voluntaria regulada no artigo 28.2 b) do RD 670/87 para aqueles funcionarios acollidos ao Réxime de Clases Pasivas que teñan como mínimo 60 anos de idade e acrediten 30 anos de servicios efectivos ao Estado sigue vixente para este ano.

Ademais dos requisitos anteriormente mencionados, para ter dereito a dita xubilación, estará condicionado a que os últimos cinco anos de servicios computables estén cubertos no Réxime de Clases Pasivas do Estado, cando para completar os trinta anos de servicios esixidos tiveran que computarse períodos de cotización a outros réximes, por aplicación das normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre réximes de Seguridade Social.

La Ley de Presupuestos para el año 2014 añadió una disposición adicional, la decimosexta, que contemplaba lo siguiente:

“Dicha regla será asimismo de aplicación cuando para completar los treinta años de servicios exigidos hubieran de computarse períodos de seguro, residencia o asimilados cubiertos fuera de España, derivados de la aplicación de convenios bilaterales o de reglamentos comunitarios de coordinación de los sistemas de seguridad social, salvo que los referidos períodos correspondan a actividades que de haberse desarrollado en España hubieran dado lugar a la inclusión obligatoria del interesado en el Régimen de Clases Pasivas.”

O requisito que se establece, no que os últimos cinco anos de servicios computables estén cubertos no Réxime de Clases Pasivas do Estado, non será de aplicación ao persoal da Administración do Estado en servicio activo, servicios especiais, excedencia por cuidado de familiares e excedencia por razón de violencia de xénero que, como consecuencia da superación dos procesos de acceso e promoción regulada na normativa xeral de función pública, cambie de réxime de protección social.

Para calcular a pensión dun funcionario docente, que se encontre na causa para xubilarse por imposibilidade física ou incapacidade permanente, teranse en conta os anos de servicios prestados ao Estado (incluindo os cotizados a calquera réxime público de Seguridade Social) no momento de decretarse a xubilación por incapacidade permanente e sumaranse os anos que lle faltaran para chegar aos 65 anos. 

Dende o 1 de xaneiro de 2009, as pensións por incapacidade permanente teñen unha reducción nunha porcentaxe sempre que se acrediten menos de 20 anos de servicio no momento do feito causante, e que a incapacidade ou inutilidade do funcionario non lel habilitase para o desempeño de toda profesión ou oficio. A porcentaxe reducirase nun 5 por cento por cada ano completo de servicio que lle falte ata cumplir os 20 anos de servicio, con un máximo do 25 por ciento para aqueles que acrediten 15 ou menos anos de servicios.

Se con posterioridade ao recoñecemento da pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servicio ou inutilidade producirase un agravamento da enfermidade ou lesións do interesado, que o inhabilitaran para o desempeño de toda profesión ou oficio, sempre que tal circunstancia acaecera antes do cumprimento da idade de xubilación ou retiro forzoso, poderase incrementar a cuantía da pensión ata o 100 por 100 da que lle correspondera por aplicación das normas xerais de cálculo que rixan para este tipo de pensións para toda profesión ou oficio.

Coa entrada en vigor do RDL  5/2013 de 15 de marzo, o Réxime de Clases Pasivas foi modificado en relación á compatibilidade de pensións e á realización dunha actividade laboral. Aquelas persoas (no noso caso persoal docente) que se xubilen con 65 anos e 35 anos de servicios ou máis, poden compatibilizar a sua pensión coa realización de actividades privadas por conta propia ou allea, que den lugar á inclusión do interesado en calquera réxime público de Seguridade Social. Neste caso e durante o tempo que permaneza nesa situación o funcionario xubilado percibirá o 50% da pensión que teña asignada. Cada ano este 50%  revalorizarase na porcentaxe que se estableza.

O percibo das pensións de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servicio ou inutilidade será incompatible co exercicio dunha actividade, por conta propia ou allea, que dé lugar á inclusión do seu titular en calquera réxime público de Seguridade Social. Con todo, nos termos que regulamentariamente se determine, nos supostos de pensións de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servicio ou inutilidade, cando o interesado non estea incapacitado para toda profesión u oficio, poderase compatibilizar o percibo da pensión co desempeño de dita actividade sempre que sexa distinta á que viña realizando ao servicio do Estado. Neste caso, e mentras dure dita situación,o importe da pensión recoñecida, reduciarase ao 75 por cento da correspondente cuantía, se se acreditan máis de 20 anos de servicios efectivos ao Estado; ou ao 55 por cento, si o interesado cubrira menos de 20 anos de servicios no momento da sua xubilación ou retiro.

Cando a incapacidade é orixinada por accidente ou enfermidade en acto de servicio ou como consecuencia do mesmo ou por acto terrorista, tén dereito a unha pensión extraordinaria previo recoñecemento. Art. 47.2 del RDL 670/87.

O cálculo de ditas pensións é multiplicando por 2 os haberes reguladores correspondentes ao Grupo que pertenza.

O recoñecemento de dita pensión prodúcese previo recoñecemento por parte da Administración unha vez que foi solicitado por parte do funcionario.

Os accidentes in itinere non se interpretan na lexislación de Clases Pasivas como derivado do acto de servicio nin como consecuencia de éste e, polo tanto, non orixina unha pensión extraordinaria.

Dende xaneiro de 2015 vense aplicando o establecido no apartado 2 do artigo 163 do TRLGSS, aprobado polo RDL 1/1994 do 20 de xuño. Este apartado contempla que si se accede á pensión de xubilación a unha idade superior á que resulte de aplicación no caso da xubilación de carácter forzoso e se completaran polo menos 15 anos de servicios efectivos ao Estado, recoñecerase unha porcentaxe adicional por cada ano completo cotizado entre a data na que se cumpliu dita idade e a do feito causante da pensión. Esta cuantía estará en función dos anos de cotización acreditados na primeira das datas indicadas, según a seguiente escala:

 • Ata  25 anos: 2 %
 • Entre 25 e 37 anos cotizados: 2,75 %
 • A partires de 37 anos cotizados: 4%.

A suma da pensión e a bonificación non poden superar o tope máximo do haber regulador do grupo A1 considerado en cómputo anual (2.580,13 euros mes/14 pagas).

Beneficiarias serán as mulleres que:

 • Tiveran fillos naturais ou adoptados.
 • Sexan beneficiarias de pensións de xubilación ou retiro de carácter forzoso ou por incapacidade permanente para o servicio ou inutilidade o viuvez que se causaran a partires do 1 de xaneiro de 2016 no Réxime de Clases Pasivas do Estado.

* Importe: Consistirá nun importe equivalente ao resultado de aplicar á pensión que corresponda recoñecer, unha porcentaxe determinada en función do número de fillos nados ou adoptados con anterioridade ao feito causante da pensión, según a seguiente escala:

 1. No caso de 2 fillos: 5 por 100.
 2. No caso de 3 fillos: 10 por 100.
 3. No caso de 4 ou máis fillos: 15 por 100

No suposto de que a cuantía da pensión que corresponda recoñecer sexa igual ou superior ao límite da pensión máxima, so se abonará o 50 por 100 do complemento.

*Quen o recoñece: O complemento por maternidade recoñecerase pola Dirección Xeral de Costes de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Galicia 18 Xan, 2018
Táboa de pensións do persoal funcionario docente de clases pasivas
retribuciones

Pensións de xubilación do persoal integrado en clases pasivas para o ano ...

Ler máis
#Xubilacións #Funcionari@s
Galicia 31 Dec, 2017
Pensións 2018
euros

Real Decreto 1079/2017, do 29 de decembro, sobre revalorización de pensións de Clases Pasivas, das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio ...

Ler máis
#Xubilacións #Retribucións
Galicia 30 Dec, 2015
Clases Pasivas - Pensiones 2016
historico

BOE - Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año ...

Ler máis
#Xubilacións #Retribucións