Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo InterésachePermisos e Licenzas

Queres coñecer os permisos e licenzas que che corresponden como docente funcionario da ensinanza pública?
ANPE infórmache dos trámites e concesións de permisos e licenzas nas diferentes Comunidades Autónomas.

Diferenza entre permiso e licenza

A licenza conleva o exercicio dun dereito recoñecido como tal (o cal non impide a esixencia da necesaria acreditación das circunstancias que o xeneran).

O permiso ha de ser solicitado e concedido por quen detenta a competencia legal de otorgalo.

En todos os casos se requiere a pertinente acreditación dos motivos que xeneran o dereito á licenza ou á concesión do permiso.

Normativa que regula os permisos e licenzas

A normativa básica está contemplada no Estatuto Básico do Empregado Público pero logo cada Administración Educativa adaptouno á súa Comunidade sempre mantendo ou mellorando as condicións da normativa básica, en Galicia: LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Tipos de licenzas e permisos dos docentes

Aparte da normativa básica recollida no Capítulo IV da Lei 2/2015, os docentes temos a específica recollida na ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/2016) e a posterior ampliación no (DOG 01/03/2016).

Licenzas por formación

A convocatoria é anual. Convócanse seis modalidades de licenzas por formación, todas elas retribuídas, por un período total de 500 meses, de acordo coa seguinte temática e distribución:

1. Proxectos individuais para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil,educación primaria e secundaria e atención á diversidade nestes niveis. Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado.

2. Grupos de traballo de 2 ou 3 membros para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e secundaria e atención á diversidade nestes niveis. Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado.

3. Proxectos individuais para a elaboración ou adaptación de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

4. Grupos de traballo de 2 ou 3 membros para a elaboración de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

5. Proxecto indiviual ou en grupos de traballo de 2 ou 3 membros para a creación de cursos non presenciais para a formación do profesorado.

6. Perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

Dirixida preferentemente ao profesorado non especialista de ensino primario e secundario que acredite como mínimo o nivel B2 en lingua estranxeira do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) ou teña coñecemento equivalente acreditable segundo a Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería, agás o establecido para o profesorado actualmente en seccións bilingües, na disposición adicional primeira.

 

 

1. Acceso á información relativa á FORMACIÓN

2. LICENZAS POR FORMACIÓN

- Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Mail: licenzas.fprofe@edu.xunta.es 

Servizo de Formación do Profesorado
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación e Formación Profesional

 


 Permisos e Licenzas

  • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
  • Lei 9/2017 do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

EXCEDENCIAS

VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

  • Duración mínima de 1 ano
  • 5 anos como Funcionario de carreira

VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

  • Duración mínima de  1 ano
  • 5 anos como Funcionario de carreira

COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

  • Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua

POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

  • Duración de 6 meses prorrogables

      


Graos de Parentesco


Boletín resumo Permisos, Licenzas e Vacacións 2019:

Boletín Actualizado Licenzas e Permisos 2019

 

anpe_2019_licenzas-e-permisos_cor

As faltas dos docentes para atender aos fillos menores que precisen  repouso domiciliario por atoparse enfermos, deberían computar dentro do artº 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos tal e como se recolle nun escrito da Secretaría de Estado para Función Pública.

160310_escritosecretariaestado

EXCEDENCIAS: Lei 7/2007 EBEP artº 89 (BOE 13/04/07) e Decreto lexislativo 1/2008 artº 57 (DOG 13/06/08)

070413_ebep 080613_declexfpgalicia

GRAOS DE PARENTESCO

graos-de-parentesco

A Xunta comenza a facerse eco das nosas peticións e aposta pola Conciliación familiar
Galicia 05 Abr, 2018 paternidad-20s-peq-1

A Xunta comenza a facerse eco das nosas peticións e aposta pola Conciliación familiar ...

Ler máis
Acción sindical Permisos e Licenzas
ANPE solicitou por rexistro a ampliación do permiso de paternidade a 20 semanas
Galicia 22 Feb, 2018 baby-2876773_1920

ANPE solicitou por rexistro a ampliación do permiso de paternidade a 20 semanas ...

Ler máis
Acción sindical Permisos e Licenzas
Ampliación dos permisos de maternidade e paternidade
Galicia 11 Xan, 2018 familia

A Administración Educativa informa que  ampliarán os permisos  de maternidade e paternidade  DE OFICIO e ENVIARÁN CONFIRMACIÓN ÁS PERSOAS IMPLICADAS   ...

Ler máis
Normativa Permisos e Licenzas
Novo Boletín actualizado de Permisos, Licenzas e Vacacións
Galicia 04 Xan, 2018 licenzas134-189

 Boletín de Permisos, Licenzas e Vacacións actualizado coas novidades de ampliación dos permisos de MATERNIDADE e PATERNIDADE. ...

Ler máis
Acción sindical Permisos e Licenzas
Permiso de paternidade, por unha ampliación progresiva
Galicia 24 Out, 2017 paternidad-

24/10/2017  |   ANPE solicitará a ampliación progresiva do permiso DE PATERNIDADE,comezando este 2018 cunha ampliación mínima de 5 SEMANAS ...

Ler máis
Acción sindical Permisos e Licenzas