Permisos e Licenzas 

 • BOLETÍN RESUMO de Permisos e Licenzas 

 • 16/04/2019 INSTRUCCIÓNS INTERPRETATIVAS sobre Maternidade, Paternidade e Lactancia  aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.

 • 01/04/2019 -MATERNIDADE: O artigo 3 do Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzode medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación modifica, entre outros, o apartado f) do artigo 48 e os apartados a), b), c) e d) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro. 

 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/16)

  • ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 01/03/16)

 • Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea.

 • 09/04/16 ANPE solicita que as faltas do profesorado que necesite atender aos fillos menores que precisen repouso domiciliario por atoparse enfermos, computen dentro do artigo 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos. Escrito Da Secretaría do Estado para la FUNCIÓN PÚBLICA

 • 15/03/2016 ANPE da un paso mais para acadar unha verdadeira CONCILIACIÓN FAMILIAR e presenta un escrito diante da Mesa no que solicita que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal e deber relacionado coa conciliación da vida familiar. A obriga de velar polos fillo/as menores está estreitamente ligada coa necesidade de prestar os coidados no domicilio ()  Ler escrito 
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
 • Lei 9/2017 do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Graos de parentesco

Excedencias

VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

 • Duración mínima de 1 ano. Perda de praza definitiva
 • REQUISITOS: Ter prestado sevizos durante os 3 anos inmediatamente anteriores.
 • OBSERVACIÓNS: As persoas que se atopen na situación de excedencia por interese particular non devindicarán retribucións, nin será computable o tempo que permanezan nela para os efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social que sexa aplicable.

VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

 • Duración mínima de  1 ano
 • DURACIÓN: Non existe limitación no tempo máximo para permanecer nela.
 • REQUISITOS: Non existe tempo mínimo para ser solicitada.
 • OBSERVACIÓNS: As persoas que se atopen na situación de excedencia por agrupación familiar non devindicarán retribucións, nin será computable o tempo que permanezan nela para os efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social que sexa aplicable.

COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

>> 15/03/2018 Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia.

 • Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua
 • DURACIÓN: Non superior a tres anos.
 • OBSERVACIÓNS:

- O persoal funcionario de carreira ten dereito a un período de excedencia por coidado de familiares de duración non superior a tres anos, sen que sexa exixible o requisito de ter prestado un tempo mínimo de servizos previos, nos seguintes casos:

a) Para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo, contando desde a data de nacemento ou, de ser o caso, da efectividade da resolución xudicial ou administrativa.
b) Para atender ao coidado dun familiar que se atope ao seu cargo, ata o segundo grao inclusive de consanguinidade ou afinidade, cando, por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída.

- Pódese facer uso de forma fraccionada do período da excedencia regulada neste artigo.
- O período de excedencia será único por cada suxeito causante. Cando un novo suxeito causante dea orixe a unha nova excedencia, o inicio do período desta poñerá fin, de ser o caso, ao que se viñese gozando.
- No caso de que dúas persoas xeren o dereito á excedencia regulada neste artigo polo mesmo suxeito causante, a Administración poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas relacionadas co funcionamento dos servizos.
- Durante o período de excedencia, o desempeño de actividades retribuídas está suxeito a autorización previa consonte as regras establecidas na normativa sobre incompatibilidades
- O tempo de permanencia na situación regulada neste artigo compútase para os efectos de trienios, carreira e dereitos no réxime da Seguridade Social que sexa aplicable, e reservarase o posto de traballo que se ocupe con carácter definitivo. Se se ocupa un posto de traballo con carácter provisional, a reserva manterase mentres o posto non se cubra polos procedementos previstos nesta lei.
- O persoal funcionario que se encontre na situación regulada neste artigo pode participar nos cursos de formación que convoque a Administración.
- O persoal funcionario interino ten dereito á excedencia regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de traballo se manterá unicamente mentres non concorra ningunha das causas de cesamento previstas para esta clase de persoal nesta lei.

POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

 • DURACIÓN: 6 meses prorrogables
 • OBSERVACIÓNS:

Durante os seis primeiros meses de permanencia nesta situación tense dereito á reserva do posto de traballo que se desempeñase, e o devandito período computarase para os efectos de antigüidade, carreira e dereitos no réxime da Seguridade Social que resulte aplicable. Cando as actuacións xudiciais así o exixan, este período prorrogarase por prazos de tres meses, ata un máximo total de dezaoito, con idénticos efectos aos sinalados anteriormente, co fin de garantir a efectividade do dereito de protección da vítima.
Durante os tres primeiros meses da excedencia regulada neste artigo, a funcionaria ten dereito a percibir as súas retribucións íntegras e, de ser o caso, as prestacións familiares por fillo a cargo.
As funcionarias interinas teñen dereito á excedencia regulada neste artigo, ben que a reserva do posto de traballo se manterá unicamente mentres non concorra ningunha das causas de cesamento previstas para esta clase de persoal nesta lei.

Artigo 178. Reingreso ao servizo activo
1. Finalizada a causa que determinou a declaración nunha situación de excedencia voluntaria das reguladas neste capítulo ou o prazo máximo de duración dela, o persoal funcionario de carreira está obrigado a solicitar o reingreso ao servizo activo no prazo dun mes. Unha vez acordado o reingreso, está igualmente obrigado a tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a aquel en que se lle notifique o reingreso. O incumprimento destas obrigas determinará a declaración na situación de excedencia voluntaria por interese particular.
2. O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de carreira que non teña reservado o posto de traballo efectuarase mediante a participación nas convocatorias de concurso ou de libre designación para a provisión de postos de traballo.
3. Así mesmo, o reingreso ao servizo activo poderá efectuarse por adscrición provisional a un posto de traballo, de acordo coas necesidades do servizo e sempre que se reúnan os
requisitos exixidos para ocupar o posto, nos termos regulados polo artigo 97.Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones