Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Interinos

As listaxes de interin@s serven para cubrir posibles vacantes por razóns xustificadas e urxentes de funcionarios de carreira ou para sustitución dos seus titulares.

Consulte os criterios de formación das listaxes de interinos en cada Comunidade Autónoma no seguinte botón Formación das listaxes de interinos

Consulte as listaxes de interinos no seguinte enlace

www.edu.xunta.es/substitutoslistas/
 


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada

ACORDO DE INTERINOS E SUBSTITUTOS

>> 10/05/2023 DOG -  RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao TEXTO REFUNDIDO do ACORDO DE 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o ACCESO e CONDICIÓNS DE TRABALLO do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

..." Para dirimir os posibles empates na aplicación do baremo daráselle prioridade a quen teña como letra inicial do primeiro apelido a letra que resulte do sorteo efectuado, no ano da convocatoria, pola Consellería de Facenda e Administración Pública para os procedementos selectivos. De resultar necesario aplicarase a mesma letra á inicial do segundo apelido"

16/05/2023 DOG - Correción de erros

>> BOLETÍN RESUMO de ANPE

>> INFOGRAFÍA coas CAUSAS DE RENUNCIA/RESTRICCIÓN

>> PROCEDEMENTO DAS CHAMADAS

13/04/2023 DOG - RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo coas organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se modifican e se engaden puntos ao Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

13/06/2022 DOG - RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo coas organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se engade unha disposición transitoria cuarta ao Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

04/01/2022 DOG Resolución do 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre esta consellería e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se engade unha disposición transitoria quinta ao Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería.

09/03/2021 DOG - RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

16/10/2020 DOG -  RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995.

12/08/2019 DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 .

TITULACIÓNS PARA FORMAR PARTE DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓNS

>> 13/10/2023 DOG - ORDE do 2 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade das titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

>> 11/12/2019 DOG - ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás TITULACIÓNS QUE PERMITEN A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de INTERINIDADES e SUSBTITUCIÓNS dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

21/01/2020 DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

21/02/2022 DOG -  ORDE do 10 de febreiro de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade das titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.  Física e Química, e se ordena a inclusión da titulación de Enxeñaría de Minas entre as que permiten a incorporación ás listas desta especialidade

22/06/2022 DOG - ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.  Grao en Enxeñería en Enerxía para Física e Química

30/08/2022 DOG - ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se modifican os anexos I e II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. Educación Física

09/01/2023 DOGORDE do 20 de decembro de 2022 pola que se modifica o anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

 

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.