Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo InterésacheComisións de servizo

A Comisión de Servizo permite que un posto de traballo, que estea vacante, poda ser ocupado por un/a funcionario/a que cumpra cos requisitos establecidos pola citada Comisión.

As comisións de servizos permiten que un posto de traballo que quedase vacante, poida cubrirse cun funcionario que reúna os requisitos establecidos para o seu desempeño na relación de postos de traballo.

As comisións de servizos dos funcionarios do Estado están reguladas en el Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado.

As comisións de servizos sempre teñen unha duración dun curso escolar e pode prorrogarse durante outro ano máis se a praza non foi cuberta con carácter definitivo por algún funcionario, sexa o que a ocupaba en comisión de servizos ou calquera outro.

Con carácter extraordinario, as Administracións educativas poderán destinar en comisión de servizos a postos do seu ámbito de xestión ao persoal funcionario de carreira dependente doutra Administración educativa, a condición de que conten coa autorización da mesma e cumpran os requisitos para os postos de traballo que han de ocupar.

A data de inicio de toma de posesión destas comisións farase coincidir coa que a Administración educativa que concede a comisión establecese para a incorporación aos seus centros, con ocasión do comezo do curso, aos profesores que obtivesen novo destino no mesmo.

As comisións de servizo que se concedan ás funcionarias e funcionarios aos que se refire este Real Decreto, non poderá exceder do comezo do curso escolar seguinte a aquel no que se concedan.

As comisións de servizos clasifícanse en modalidades, tipos e subtipos. En concreto, as modalidades son as seguintes:

  1. Comisións de servizos de carácter docente. Terán por obxecto garantir o funcionamento dos centros, o desenvolvemento de programas educativos ou outros supostos en centros públicos.
  2. Comisións de servizos de carácter humanitario. Poderán solicitarse cando existan razóns de conciliación da vida familiar e laboral, enfermidade propia ou de familiar, conflito no centro ou adaptación do posto.
  3. Comisións de servizos de carácter xeral. Considéranse como tales as comisións de servizo que non se inclúan en ningún dos supostos anteriores.

 

Tipos e subtipos

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter docente:

  1. Funcionamento dos centros: Directores de centros, Seccións bilingües, Ciclos de FP, Educación de Adultos, Escola Fogar, Aula Hospitalaria.
  2. Colaboración na realización de programas educativos: Atención Educativa Preferente, Educación Compensatoria, Orientación, Plan Avanza, Proxectos educativos.

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter humanitario :

  1.  Conciliación da vida familiar e laboral. 
  2. Enfermidade propia ou grave dun familiar.
  3. Conflito grave no centro.
  4. Adaptación de posto de traballo

MOTIVOS DE SAÚDE - Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde. (DOG 09/05/2007).

Prazo do 15 ao 30 de abril de cada ano.

Artigo 6º . Documentación.

Ademais da solicitude sinalada no artigo anterior, as interesadas e os interesados deberán presentar:

a) Informe médico oficial recente acreditativo da enfermidade alegada.

b) Probas diagnósticas médicas (análises, radiografías e outras análogas) relacionadas coa enfermidade motivo da solicitude.

c) Certificado que acredite o grao de discapacidade, ou copia de ter efectuada a solicitude.

d) Informe do traballador social sobre as persoas que conforman a unidade familiar e grao de dependencia.

e) Copia compulsada do libro de familia, así como certificado de convivencia expedido polo concello correspondente, no suposto de que o afectado por motivos de saúde sexa un familiar do profesor ou profesora nos supostos recollidos no artigo 1

f) Outra posible documentación xustificativa.

Corrección de erros (DOG 11/05/2007).CONCILIACIÓN FAMILIAR e LABORAL ORDE do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A). (DOG 30/04/2019)

Por razóns de claridade, en consideración ás modificacións que é preciso realizar, derrógase a Orde do 23 de febreiro de 2018 e apróbase unha nova orde.

Artigo 2. Solicitantes

Poderán solicitar adscrición temporal a tarefas propias do seu corpo en réxime de comisión de servizos por motivos de conciliación da vida familiar e laboral, a distinta localidade, se é o caso, do seu centro de destino:

a) O persoal funcionario dos corpos docentes regulados na Lei orgánica de educación, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que se encontre en situación de servizo activo, de excedencia por coidado de familiares ou de excedencia por violencia de xénero no prazo de solicitude establecido no artigo 7.

b) O persoal que superou o procedemento selectivo de ingreso ou acceso no corpo correspondente e estea pendente de ser nomeado funcionario en prácticas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo de solicitude establecido no artigo 7.

c) O persoal laboral docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que se encontre en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de familiares ou de excedencia por violencia de xénero no prazo de solicitude establecido no artigo 7.

2. Ter, se é o caso, destino definitivo nunha localidade a unha distancia superior a 60 km da localidade de residencia. 

Non será exixible este requisito a aquelas persoas que presten servizos nos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, colexios rurais agrupados, centros de educación especial e centros públicos integrados que teñen réxime de xornada partida.

As persoas interesadas deberán solicitar en primeiro lugar o centro ou centros da localidade ou localidades que se encontren nun raio de 20 km do lugar da súa residencia, agás os centros penitenciarios, os centros de educación permanente de adultos e os centros ordinarios en que se imparten ensinanzas de adultos e aqueloutros centros en que se imparten ensinanzas en réxime de xornada partida, que serán de solicitude voluntaria.

3. Ter solicitado, de reunir os requisitos, agás casos excepcionais que serán valorados pola comisión de valoración, praza no último concurso de traslados para a localidade ou localidades en que se solicita a comisión de servizos.

4. Cando ambos/as os/as cónxuxes ou parella de feito sexan persoal docente, só unha das dúas persoas poderá solicitar a comisión de servizos.

5. Poderán solicitar esta comisión as dúas persoas proxenitoras nos supostos de custodia compartida en virtude de sentenza xudicial

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do fomulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.

Se nun curso académico non se chega a convocar o concurso de traslados entre o persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación, o prazo de solicitude será desde o 15 de abril ata o 30 de abril do ano correspondente.

Disposición adicional cuarta. Obriga de realizar dúas solicitudes 

O persoal docente suprimido, desprazado, o persoal funcionario de carreira en expectativa de destino, o persoal nomeado funcionario en prácticas, o persoal que superou o procedemento selectivo correspondente e estea pendente de ser nomeado funcionario en prácticas e o persoal funcionario interino a que se lle conceda unha comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral deberá realizar, ademais da solicitude de comisión de servizos, unha solicitude ordinaria.


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
IMPORTANTE: COMISIÓNS DE SERVIZO POR CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR
Galicia 31 Mai, 2018 aviso-importante

AVISO - Todo o procedemento a través da Sede Electrónica. Prazo ampliado ata o 6 de ...

Ler máis
Acción sindical Comisións de Servizo
Comisión de servizos por CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL
Galicia 24 Mai, 2018 see-you-again-1013687_640

Aberto o prazo de solicitudes do 23 de maio ao 5 de xuño a través da aplicación do ...

Ler máis
Mobilidade do Profesorado Comisións de Servizo
Comisións de servizos por motivos de saúde (2018) - Ampliación de prazo
Galicia 30 Abr, 2018 saude

DOG - Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para Comisións de servizos por motivos de saúde ...

Ler máis
Mobilidade do Profesorado Comisións de Servizo
DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de solicitude
Galicia 10 Abr, 2018 see-you-again-1013687_640

DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de ...

Ler máis
Docentes Comisións de Servizo
Comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral
  • Noticia destacada

Galicia 08 Mar, 2018 see-you-again-1013687_640

Orde que regula as Comisións de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e ...

Ler máis
Docentes Comisións de Servizo
Modificación Orde de Concilia
Galicia 24 Out, 2017 familia

24/10/2017  |  MS_ ANPE Galicia pola Conciliación Familiar, solicitará na mesa de hoxe unha proposta ...

Ler máis
Comisións de Servizo Normativa educativa
Borrador modificación parcial da Orde de Concilia
Galicia 16 Out, 2017 familia

16/10/2017  |  MS_ Orde do….de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da ...

Ler máis
Comisións de Servizo Normativa educativa
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
Galicia 19 Set, 2017 comision-servicios-humanitarios-

07/07/2017  |  WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres para o vindeiro curso ...

Ler máis
Comisións de Servizo Listaxes
Comisións Concilia
Galicia 28 Xul, 2017 historico

WEB - Resolucións definitivas de admitidos e excluídos de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar para o curso ...

Ler máis
Comisións de Servizo Listaxes
COMISIÓN DE SAÚDE -Resolución definitiva
Galicia 21 Xul, 2017 comisionsaude

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso ...

Ler máis
Comisións de Servizo Listaxes
REVISIÓN de COMISIÓNS DE CONCILIA
Galicia 21 Xul, 2017 historico

Despois da petición conxunta solicitada por CCOO, ANPE e FETE-UXT na comisión de seguimento de interinos,acordouse permitir a revisión das solicitudes nos casos de exclusión por non cumplir o requisito da convocatoria ou no constar a instancia. A administración ...

Ler máis
Comisións de Servizo Novas
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
Galicia 07 Xul, 2017 historico

WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro ...

Ler máis
Comisións de Servizo Mobilidade do Profesorado Listaxes