Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de emprego público Bolsa de traballo InterésateComisións de servizo

A Comisión de Servizo permite que un posto de traballo, que estea vacante, poda ser ocupado por un/a funcionario/a que cumpra cos requisitos establecidos pola citada Comisión.

As comisións de servizos permiten que un posto de traballo que quedase vacante, poida cubrirse cun funcionario que reúna os requisitos establecidos para o seu desempeño na relación de postos de traballo.

As comisións de servizos dos funcionarios do Estado están reguladas en el Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado.

As comisións de servizos sempre teñen unha duración dun curso escolar e pode prorrogarse durante outro ano máis se a praza non foi cuberta con carácter definitivo por algún funcionario, sexa o que a ocupaba en comisión de servizos ou calquera outro.

Con carácter extraordinario, as Administracións educativas poderán destinar en comisión de servizos a postos do seu ámbito de xestión ao persoal funcionario de carreira dependente doutra Administración educativa, a condición de que conten coa autorización da mesma e cumpran os requisitos para os postos de traballo que han de ocupar.

A data de inicio de toma de posesión destas comisións farase coincidir coa que a Administración educativa que concede a comisión establecese para a incorporación aos seus centros, con ocasión do comezo do curso, aos profesores que obtivesen novo destino no mesmo.

As comisións de servizo que se concedan ás funcionarias e funcionarios aos que se refire este Real Decreto, non poderá exceder do comezo do curso escolar seguinte a aquel no que se concedan.

As comisións de servizos clasifícanse en modalidades, tipos e subtipos. En concreto, as modalidades son as seguintes:

  1. Comisións de servizos de carácter docente. Terán por obxecto garantir o funcionamento dos centros, o desenvolvemento de programas educativos ou outros supostos en centros públicos.
  2. Comisións de servizos de carácter humanitario. Poderán solicitarse cando existan razóns de conciliación da vida familiar e laboral, enfermidade propia ou de familiar, conflito no centro ou adaptación do posto.
  3. Comisións de servizos de carácter xeral. Considéranse como tales as comisións de servizo que non se inclúan en ningún dos supostos anteriores.

 

Tipos e subtipos

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter docente:

  1. Funcionamento dos centros: Directores de centros, Seccións bilingües, Ciclos de FP, Educación de Adultos, Escola Fogar, Aula Hospitalaria.
  2. Colaboración na realización de programas educativos: Atención Educativa Preferente, Educación Compensatoria, Orientación, Plan Avanza, Proxectos educativos.

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter humanitario :

  1.  Conciliación da vida familiar e laboral. 
  2. Enfermidade propia ou grave dun familiar.
  3. Conflito grave no centro.
  4. Adaptación de posto de traballo

MOTIVOS DE SAÚDE_Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde. (DOG 09/05/2007). Corrección de erros (DOG 11/05/2007).

Prazo do 15 ao 30 de abril de cada ano.

 

070509_comis_saude 070511_correrros_comi_saude

CONCILIACIÓN FAMILIAR_ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. (DOG 19/06/2017). Corrección de erros (DOG 26/06/2017).

 En xeral ter 1 fill@ <4 anos, 2 fill@s < 6  ou 3 fill@s < 12 anos (familias uniparentais aumentan en dous anos estas idades)

 Definitivos: Ter  o domicilio a máis de 60 km (xustificarase cunha certificación de empadroamento expedida polo concello e cunha declaración responsable da persoa interesada).

 O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.
 
 Nos anos que se convoque o concurso xeral de traslados de ámbito estatal e o concurso se resolva por corpos en distintas datas, o prazo será de quince días naturais contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do último concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia 
 
 Se nun curso académico non chegase a convocar o concurso de traslados entre o persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación, o prazo de solicitude será desde o 15 de abril ata o 30 de abril do ano correspondente. 

20170619_concilia 170626_correrros_concilia

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Galicia 30 Abr, 2018
Comisións de servizos por motivos de saúde (2018) - Ampliación de prazo
saude

DOG - Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para Comisións de servizos por motivos de saúde ...

Ler máis
#Mobilidade do Profesorado #Comisións de Servizo
Galicia 10 Abr, 2018
DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de solicitude
see-you-again-1013687_640

DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de ...

Ler máis
#Docentes #Comisións de Servizo
  • Noticia destacada

Galicia 08 Mar, 2018
Comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral
see-you-again-1013687_640

Orde que regula as Comisións de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e ...

Ler máis
#Docentes #Comisións de Servizo
Galicia 24 Out, 2017
Modificación Orde de Concilia
familia

24/10/2017  |  MS_ ANPE Galicia pola Conciliación Familiar, solicitará na mesa de hoxe unha proposta ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 16 Out, 2017
Borrador modificación parcial da Orde de Concilia
familia

16/10/2017  |  MS_ Orde do….de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 19 Set, 2017
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
comision-servicios-humanitarios-

07/07/2017  |  WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres para o vindeiro curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 28 Xul, 2017
Comisións Concilia
historico

WEB - Resolucións definitivas de admitidos e excluídos de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar para o curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 21 Xul, 2017
COMISIÓN DE SAÚDE -Resolución definitiva
comisionsaude

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 21 Xul, 2017
REVISIÓN de COMISIÓNS DE CONCILIA
historico

Despois da petición conxunta solicitada por CCOO, ANPE e FETE-UXT na comisión de seguimento de interinos,acordouse permitir a revisión das solicitudes nos casos de exclusión por non cumplir o requisito da convocatoria ou no constar a instancia. A administración ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Novas
Galicia 07 Xul, 2017
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
historico

WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Mobilidade do Profesorado #Listaxes