Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo InterésateComisións de servizo

A Comisión de Servizo permite que un posto de traballo, que estea vacante, poda ser ocupado por un/a funcionario/a que cumpra cos requisitos establecidos pola citada Comisión.

As comisións de servizos permiten que un posto de traballo que quedase vacante, poida cubrirse cun funcionario que reúna os requisitos establecidos para o seu desempeño na relación de postos de traballo.

As comisións de servizos dos funcionarios do Estado están reguladas en el Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado.

As comisións de servizos sempre teñen unha duración dun curso escolar e pode prorrogarse durante outro ano máis se a praza non foi cuberta con carácter definitivo por algún funcionario, sexa o que a ocupaba en comisión de servizos ou calquera outro.

Con carácter extraordinario, as Administracións educativas poderán destinar en comisión de servizos a postos do seu ámbito de xestión ao persoal funcionario de carreira dependente doutra Administración educativa, a condición de que conten coa autorización da mesma e cumpran os requisitos para os postos de traballo que han de ocupar.

A data de inicio de toma de posesión destas comisións farase coincidir coa que a Administración educativa que concede a comisión establecese para a incorporación aos seus centros, con ocasión do comezo do curso, aos profesores que obtivesen novo destino no mesmo.

As comisións de servizo que se concedan ás funcionarias e funcionarios aos que se refire este Real Decreto, non poderá exceder do comezo do curso escolar seguinte a aquel no que se concedan.

As comisións de servizos clasifícanse en modalidades, tipos e subtipos. En concreto, as modalidades son as seguintes:

  1. Comisións de servizos de carácter docente. Terán por obxecto garantir o funcionamento dos centros, o desenvolvemento de programas educativos ou outros supostos en centros públicos.
  2. Comisións de servizos de carácter humanitario. Poderán solicitarse cando existan razóns de conciliación da vida familiar e laboral, enfermidade propia ou de familiar, conflito no centro ou adaptación do posto.
  3. Comisións de servizos de carácter xeral. Considéranse como tales as comisións de servizo que non se inclúan en ningún dos supostos anteriores.

 

Tipos e subtipos

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter docente:

  1. Funcionamento dos centros: Directores de centros, Seccións bilingües, Ciclos de FP, Educación de Adultos, Escola Fogar, Aula Hospitalaria.
  2. Colaboración na realización de programas educativos: Atención Educativa Preferente, Educación Compensatoria, Orientación, Plan Avanza, Proxectos educativos.

Establécense os seguintes tipos e subtipos, de comisións de servizos de carácter humanitario :

  1.  Conciliación da vida familiar e laboral. 
  2. Enfermidade propia ou grave dun familiar.
  3. Conflito grave no centro.
  4. Adaptación de posto de traballo

MOTIVOS DE SAÚDE_Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde. (DOG 09/05/2007). Corrección de erros (DOG 11/05/2007).

Prazo do 15 ao 30 de abril de cada ano.

 

070509_comis_saude 070511_correrros_comi_saude

CONCILIACIÓN FAMILIAR_ DOG (08/03/2018)_ ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral 

Poderá solicitar esta adscrición o persoal funcionario de carreira en expectativa de destino, o persoal nomeado funcionario en prácticas, o persoal que superou o procedemento selectivo correspondente e está pendente de ser nomeado funcionario en prácticas e o persoal funcionario interino docente dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta adscrición temporal en comisión de servizos estará supeditada á existencia de praza vacante ou necesidade de profesorado para o curso académico correspondente e que lle corresponda a adxudicación dunha praza das solicitadas de acordo cos criterios establecidos na regulación da adxudicación de destinos provisionais para o curso académico que corresponda.

A adscrición provisional ao persoal que superou o procedemento selectivo e está pendente de ser nomeado funcionario en prácticas realizarase inmediatamente despois da adxudicación de destinos provisionais ao persoal funcionario de carreira.

A adscrición provisional ao persoal funcionario interino docente realizarase despois da adxudicación de destinos provisionais ao persoal que ese ano superou o procedemento selectivo para ingreso ou acceso no corpo correspondente e estará, ademais, supeditada a que lle corresponda prestar servizos en función do número de prazas ofertadas da especialidade e do número de orde na adxudicación da persoa funcionaria docente interina.

1. Tipo I) Ter un fillo ou filla menor de catro anos, ou ter e convivir cun fillo ou filla menor de oito anos cando se trate dun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal.

Tipo II) Ter dous fillos ou fillas menores de seis anos, ou ter e convivir con dous fillos ou fillas menores de dez anos cando se trate dun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal.

Tipo III) Ter tres fillos ou fillas menores de doce anos, ou ter e convivir con tres fillos ou fillas menores de dezaseis anos cando se trate dun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal.

A idade dos fillos ou fillas computarase o 31 de decembro do ano inmediatamente anterior a aquel en que se efectúa a solicitude.

Poderá, así mesmo, efectuarse a solicitude cando exista embarazo a termo final con anterioridade ao mes de marzo do ano seguinte a aquel en que se presenta a solicitude.

2. Ter, se é o caso, destino definitivo a unha distancia superior a 60 km da localidade de residencia.

3. Ter solicitado, de reunir os requisitos, agás casos excepcionais que serán valorados pola comisión de valoración, praza no último concurso de traslados para a localidade ou localidades en que se solicita a comisión de servizos.

4. Cando ambos os cónxuxes ou parella de feito sexan persoal docente, só unha das dúas persoas poderá solicitar a comisión de servizos.

5. Poderán solicitar esta comisión as dúas persoas proxenitoras nos supostos de custodia compartida en virtude de sentenza xudicial.

As solicitudes deberán cubrirse a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, http://www.edu.xunta.es/cadp, e presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia. OBRIGATORIAMENTE VÍA TELEMÁTICA: Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiríraselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considérase como data da presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As persoas interesadas deberán solicitar en primeiro lugar o centro ou centros da localidade ou localidades que se encontren nun raio de 20 km do lugar da súa residencia, agás os centros penitenciarios, os centros de educación permanente de adultos e os centros ordinarios en que se imparten ensinanzas de adultos e aqueloutros centros en que se imparten ensinanzas en réxime de xornada partida, que serán de solicitude voluntaria.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia

 

180308_comiconci

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Galicia 31 Mai, 2018
IMPORTANTE: COMISIÓNS DE SERVIZO POR CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR
aviso-importante

AVISO - Todo o procedemento a través da Sede Electrónica. Prazo ampliado ata o 6 de ...

Ler máis
#Acción sindical #Comisións de Servizo
Galicia 24 Mai, 2018
Comisión de servizos por CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL
see-you-again-1013687_640

Aberto o prazo de solicitudes do 23 de maio ao 5 de xuño a través da aplicación do ...

Ler máis
#Mobilidade do Profesorado #Comisións de Servizo
Galicia 30 Abr, 2018
Comisións de servizos por motivos de saúde (2018) - Ampliación de prazo
saude

DOG - Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para Comisións de servizos por motivos de saúde ...

Ler máis
#Mobilidade do Profesorado #Comisións de Servizo
Galicia 10 Abr, 2018
DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de solicitude
see-you-again-1013687_640

DOG - Comisión de servizos por Conciliación da vida familiar e laboral - modificación de datas de ...

Ler máis
#Docentes #Comisións de Servizo
  • Noticia destacada

Galicia 08 Mar, 2018
Comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral
see-you-again-1013687_640

Orde que regula as Comisións de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e ...

Ler máis
#Docentes #Comisións de Servizo
Galicia 24 Out, 2017
Modificación Orde de Concilia
familia

24/10/2017  |  MS_ ANPE Galicia pola Conciliación Familiar, solicitará na mesa de hoxe unha proposta ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 16 Out, 2017
Borrador modificación parcial da Orde de Concilia
familia

16/10/2017  |  MS_ Orde do….de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 19 Set, 2017
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
comision-servicios-humanitarios-

07/07/2017  |  WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres para o vindeiro curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 28 Xul, 2017
Comisións Concilia
historico

WEB - Resolucións definitivas de admitidos e excluídos de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar para o curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 21 Xul, 2017
COMISIÓN DE SAÚDE -Resolución definitiva
comisionsaude

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Listaxes
Galicia 21 Xul, 2017
REVISIÓN de COMISIÓNS DE CONCILIA
historico

Despois da petición conxunta solicitada por CCOO, ANPE e FETE-UXT na comisión de seguimento de interinos,acordouse permitir a revisión das solicitudes nos casos de exclusión por non cumplir o requisito da convocatoria ou no constar a instancia. A administración ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Novas
Galicia 07 Xul, 2017
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
historico

WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro ...

Ler máis
#Comisións de Servizo #Mobilidade do Profesorado #Listaxes