Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Permutas

Ademáis do Concurso de Traslados, os funcionarios docentes teñen a posibilidade de intercambiar o seu posto de destino co de outro docente sempre que ambos reúnan unha serie de requisitos.

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslado de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos

 1. Poderán autorizarse excepcionalmente permutas entre funcionarios en activo dos Corpos Docentes cando concorran as seguintes condicións:
 • a) Que desempeñen con carácter definitivo os destinos que se permutan.
  b) Que acrediten, polo menos, dous anos de servizos efectivos con carácter de destino definitivo nas prazas obxecto da permuta.
  c) Que ambos os destinos sexan de igual natureza e corresponda idéntica forma de provisión.   
 • d) Que os funcionarios que pretendan a permuta conten respectivamente cun número de anos de servizo que non difira entre si en máis de cinco.
 • e) Que se emita informe previo favorable pola unidade administrativa da que dependa cada unha das prazas
 1. Cando a permuta preténdase entre prazas dependentes de Administracións educativas diferentes será necesario que ambas o autoricen simultaneamente.
 2. No prazo de dez anos, a partir da concesión dunha permuta, non poderá autorizarse outra a calquera dos interesados.
 3. Non poderá autorizarse permuta entre funcionarios cando a algún deles fáltenlle menos de dez anos para cumprir a idade de xubilación forzosa.
 4. Serán deixadas sen efecto as permutas se nos dous anos seguintes á data en que teñan lugar prodúcese a excedencia ou xubilación voluntarias dalgún dos permutantes.
 5. A quen se autorizou a permuta non poderá participar nos concursos de provisión de postos ata que non acredite, polo menos, dous anos de servizos efectivos, a partir da data da toma de posesión, na praza a que se incorporou como consecuencia da concesión da permuta.

LIGAZÓN ao PROCEDEMENTO

DOG 30/06/2017  Orde do 17 de xuño de 2017pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED002A).

DOG 10/07/2017 -  CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de xuño de 2017

DOG 11/07/2019 - Orde do 4 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente, en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED002A).

 

«Artigo 4. Prazo de presentación de solicitudes

1.  Persoal non obrigado a participar no CADP - do 15 de xullo ao 31 de xullo

2. Resolución de adxudicación definitiva do CADP antes do 15 de agosto - 10 días hábiles

3. Resolución definitiva do CADP despois do 15 de agosto - 4 días hábiles

 

 

 

 


Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslado de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos


Se está interesado en permutar, pode encher o seguinte formulario. ao enviar os seus datos da permiso a ANPE para publicalos no apartado de permutas. Para o resto de usuarios non serán visibles os seguintes campos: nome, apelidos e e-mail.

Para que se publique o anuncio tendrá que validar o seu e-mail. Para o cal, enviarémoslle en breve unha verificación o seu enderezo electrónico.

¿Eres afiliado de Anpe?

Para hacer búsquedas, por favor, rellene los siguientes campos y finalmente pulse "consultar" para obtener los resultados de su interés


Consultar