ESO e Bacharelato

 • RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 03/01/2015) derrogados os artigos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 e 34, e os apartados 4 e 7 da disposición adicional cuarta. Derrogada toda a parte da ESO
 • Corrección de erros do Currículo básico (BOE 01/05/2015) 
 • Corrección de erros do Currículo básico  (BOE 13/02/2017)

>> AVALIACIÓN LOMLOE

(BOE 17/11/2021) - Real Decreto 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.

(DOG 11/02/2022) - ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

DOG ORDE do 30 de xuño de 2022 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de titularidade desta consellería, de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 •  Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 
 • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000  **(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)

 

 • RD 1834/2008 do 8 de noviembre, polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes da ESO e Bacharelato (BOE 28/11/2008) 
 • RD 665/2015 do 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE 18/7/2015)

 

         CPI

 • Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/1999) 
 • Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/2000) 
 • Convalidacións de música e E.F por simultanear estudos nos Conservatorios e Escolas de danza ou ser deportista de alto nivel (DOG 15/7/2010)

>> Decreto 201/2003 sobre autonomía e xestión económica (DOG  03/04/2003) 

 

 CONSELLOS ESCOLARES  

 • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.
 • Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.


Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones