ESO e Bacharelato

LEXISLACIÓN

 •  Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 
 • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000  **(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)

>> BOEReal Decreto 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.

 • RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 03/01/2015) derrogados os artigos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 e 34, e os apartados 4 e 7 da disposición adicional cuarta.
 • Corrección de erros do Currículo básico (BOE 01/05/2015) 
 • Corrección de erros do Currículo básico  (BOE 13/02/2017)
 • DECRETO 86/2015, CURRÍCULO da  ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 21/6/2015)
 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato ( DOG 08/08/2017). 
 • Relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación  Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE 29/01/2015)
 • REAL DECRETO 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato.  (BOE 30/08/2016)
 • Resolución do 15 de xullo de 2016: Instrucións para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato (DOG 01/08/2016)

 

 • ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN
  • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG 21/07/2015)
  • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 04/08/2016)
  • ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias delibre con guración autonómica de elección para os centros docentes na etapade educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 18/08/2017
  • Orde do 19 de abril de 2018: Organización das materias do bacharelato (DOG 25/04/2018)
  • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG 30/08/2018)
  • ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG 12/07/2021)

 

 • RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 02/03/2007)
 • RD 1834/2008 do 8 de noviembre, polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes da ESO e Bacharelato (BOE 28/11/2008) 
 • RD 665/2015 do 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE 18/7/2015)

 

 • ORDE do 18 de abril de 2011 pola que se establece o procedemento para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria e Bacharelato. (DOG 13/05/2011)
 • ORDE ECI/2514/2007, do 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais de Máster e Doutor. (BOE 21/08/2007)
 • Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. (BOE 06/08/2010)
 • Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE 30/10/2007)
 • Decreto 201/2003 sobre autonomía e xestión económica (DOG  03/04/2003) 

 CPI:

 • Requisitos mínimos dos centros que imparten Infantil, Primaria e Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero]
 • Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/1999) 
 • Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/2000) 

IES:

ESO

BACHARELATO

 

 CONSELLOS ESCOLARES  

 • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.
 • Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.


Afiliate O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE