Modificación do EBEP- novos permisos e conciliación


14 Set, 2023

BOE - Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; Modificación do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

O 30 de xuño de 2023 entrou en vigor a Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, que modifica o EBEP, ampliando a duración de determinados permisos, ou a súa aplicación ás parellas de feito, e creando o novo permiso parental.

1. En primeiro lugar, increméntanse os días de permiso por accidente, enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización, que precise repouso domiciliario, a cinco días hábiles cando se trate do cónxuxe, parella de feito ou parentes ata o primeiro grao por consanguinidade ou afinidade, así como de calquera outra persoa que conviva co funcionario ou funcionaria no mesmo domicilio e que requira o coidado efectivo daquela. Cando se trate dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de catro días hábiles.

2.  Respecto a a nova redacción da licenza por matrimonio, especifícase, tamén, o rexistro ou constitución formalizada por documento público de parella de feito, mantendo os 15 días de permiso.

3.  Por último, destaca a regulación, do novo permiso parental, coa seguinte redacción: “Permiso parental para o coidado de fillo, filla ou menor acollido por tempo superior a un ano, ata o momento en que o menor cumpra oito anos: terá unha duración non superior a oito semanas, continuas ou descontinuas, poderá gozarse a tempo completo, ou en réxime de xornada a tempo parcial, cando as necesidades do servizo permítano e conforme aos termos que regulamentariamente se establezan.” Queda pendente o desenvolvemento regulamentario do permiso parental que estableza as características básicas, incluída a remuneración do devandito permiso. Por mandato da Directiva 2019/1158 do 20 de xuño, será obrigatoria a súa retribución para partir do 2 de agosto de 2024. Ata esa data poderá ser non remunerado.

ANPE SOLICITA  a actualización da orde de Permisos, Licenzas e Vacacións  para adaptala a esta modificación do EBEP de aplicación vixente dende o 30 de xuño.