Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Histórico de oposicións

OPOSICIÓNS 2020

22/06/2020 (DOG) - Acceso aos corpos de CATEDRÁTICOS de secundaria, artes plásticas e deseño e EOI

 Prazo de presentación pechado
 01/12/2021 - Listaxes definitivas de persoal admitido e excluido
 Instrucións para a presentación dos méritos 3.2.1 e 3.2.4
 01/09/2021 - Tribunais que xulgarán o proceso
 01/09/2021 - Baremo provisional dos participantes
 30/04/2021 - Listado provisional de admitidos e excluidos
 15/07/2020 - Corrección de erros nun epígrafe baremo
 23/06/2020 - Convocatoria

13/03/2020 (DOG) - Orden de convocatoria OPOSICIÓNS 2020

 Prazo de presentación pechado
 24/09/21 - Nomeamento do persoal dos corpos de SECUNDARIA como Funcionario en Prácticas
 08/09/21 - Nomeamento do persoal do corpo de Inspectores como Funcionario en Prácticas
 01/09/21 - Nomeamento do persoal do corpo de MESTRES como Funcionario en Prácticas
 23/08/21 - Publicación de listado de aprobados no DOG
 21/07/21 - Guía para funcionari@s en prácticas
 14/07/2021 - Composición definitiva dos tribunais constituidos
 15/06/2021- Correción de erros - composición dos tribunais
10/06/2021 - Distribución dos aspirantes por tribunal

Distribución persoas aspirantes por tribunal (Primaria)
Distribución persoas aspirantes por tribunal (Secundaria)

 11/06/2021 - Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais e modificacións
 31/05/2021 - Protocolo de actuación pola pandemia nas probas
 27/05/2021 - Cualificacións da proba previa de GALEGO
 12/05/2021 - Listas definitivas de admitidos e excluidos
 12/05/2021 - Sedes e Tribunais das probas de galego e castelán
 29/04/2021 - Composición das Vogalías dos Tribunais
 20/04/2021 - Como facer unha enmenda ás listas provisorias
 19/04/2021 - Listas provisorias de admitidos e excluidos
 16/03/2021 - Modificación orde de convocatoria (tribunais, probas)
 09/03/2021 - Disposición transitoria sen obriga de presentación para o persoal interino/substituto
 09/02/2021 - ACLARACIÓNS da Consellería sobre as programacións en relación á Covid-19
 25/01/2021 - Convocatoria para nova matrícula PTFP
 15/01/2021 - Ampliación OEP para PTFP
 29/05/2020 - Boletín resumo de ANPE Oposicións
 01/06/2020 - Prazo de matrícula do 1 ao 19 de xuño

OPOSICIÓNS 2019

06/03/2019 (DOG) - Orden de convocatoria OPOSICIÓNS 2019

 Prazo de presentación pechado
 10/08/21 - Nomeamento de funcionarios de carreira aprazados
 15/07/21 - Aptos na fase de prácticas por aprazamentos
 11/11/20 - Funcionario/as en prácticas por aprazamentos
 29/07/20 - Nomeamento como Funcionarios de Carreira
 10/7/2020 - Correción de erros nas persoas aptas
 1/7/2020 - Declaradas APTAS na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)
 19/12/19 - Recursos de alzada estimados
 30/09/19 - Nomeamento no DOG comos funcionarias/os en prácticas de Secundaria

DOG - ORDE do 18 de setembro de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas e de profesores técnicos de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

 26/08/19 - Nomeamento no DOG como funcionarias/os en prácticas de Mestres

DOG ORDE do 2 de agosto de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

 23/08/19 - Publicación no DOG do persoal aprobado

DOG ORDE do 2 de agosto de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

 14/06/19 - Distribución opositores/tribunal
 14/06/19 - Modificación da P. práctica de Inglés (EOI), informática e datas en Linguaxe Musical
 13/06/19 - Cambio de Sede de Educación Infantil en Ourense
 12/06/19 - Datas, horas, lugares da presentación e 1ª proba
 11/06/19 - Notas das Probas de Galego e Castelán

Os APTOS/NON APTOS das probas de castelá e galego, poden visualizarse en edu.xunta.es/oposicions en CONSULTAS PÚBLICAS , escollendo os tribunais ESPECIAIS de Lingua Castelá e Lingua Galega.

 11/06/19 - Queixa funcionamento da Consellería
 10/06/19 - Lista Def. Admitos/Excluídos
 07/06/19 - Resto de tribunais de PTFP, EOI e CMUS
 05/06/19 - Composición dos TRIBUNAIS
 30/05/19 - Tribunais Probas de Galego e de Castelán
 22/05/19 - Listaxe dos Vogais dos Tribunais
 11/03/19 - Pagamento

https://ovt.atriga.gal/

 11/03/19 - Matrícula e Información
 08/03/19 - Boletín Resumo
 08/03/19 DOG - Orde de CONVOCATORIA de acceso e ingreso
 21/02/19 DOG - Oferta de emprego público
 22/01/19 - Distribución de prazas por especialidade
 09/11/18 - Especialidades previstas para a convocatoria deste ano

OPOSICIÓNS 2018  -

16/04/18 (DOG) - Orde de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas

 Prazo de presentación pechado
 27/07/20 - Estimado recurso administrativo
 08/08/19 Nomeamento como Funcionarios de carreira
 31/07/18 - Publicación de Destinos
 23/07/18 - Publicación do Baremo Definitivo
 05/07/18 - Publicación do Baremo Provisional
 06/06/18 - Listado provisional de persoas admitidas e excluídas
 05/06/18 - Corrección de erros
  07/05/18 - Corrección de erros

22/03/18 (DOG) - ORDE de convocatoria OPOSICIÓNS 2018

 Prazo de presentación pechado
 13/11/19 - Recurso contencioso-administrativo gañado
 03/09/19 - Nomeamento como Funcionarios/as de carreira no BOE
 10/07/19 - Recursos de alzada estimados

 ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

 05/07/19 - APTOS na fase de prácticas
 ACCESO á información de notas e chamamentos

edu.xunta.es/oposicións

 23/08/18 - Aprobados no Concurso - Oposición
 19/06/18 - Criterios de Avaliación

Os tribunais das diferentes especialidades comezan a ir publicando os criterios de avalación das probas.

Pódense consultar en www.edu.xunta.es/oposicions

 18/06/18 - Distribución de opositores por tribunal Secundaria
 18/06/18 - Distribución dos opositores por tribunais primaria
 15/06/18 - Corrección de erros presentación
 13/06/18 - Sedes e datas de presentación e 1º examen.
 07/06/18 - Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos
 05/06/18 - Listaxe definitivo de admitidos e excluidos
 22/05/18 - Listaxe provisional de admitidos secundaria
 22/05/18 - Listaxe provisional de admitidos primaria
 03/05/18 - Corrección de erros
 Prazo das Probas de Oposición

As persoas que non poidan acreditar o coñecemento do castelán de acordo co establecido na base 3.2.1.d) deberán realizar unha proba, na cal se comprobará que posúen un nivel adecuado de comprensión escrita desta lingua. A proba de acreditación do coñecemento do castelán terá lugar o día 8 de xuño de 2018, ás 17.00 horas, no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo 5, Santiago de Compostela). Esta proba consistirá na resposta a varias cuestións sobre o temario de lingua galega que figura como anexo IV e nunha tradución do castelán para o galego. * O acto de presentación de asistencia obrigatoria para todas as persoas aspirantes dos procedementos selectivos celebrarase o día 23 de xuño de 2018, ás 9.00 horas. Este acto de presentación ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación.

 DESGLOSE DE PRAZAS POR ESPECIALIDADE
 

OPOSICIÓNS 2017

 OPOSICIONS 2016

 
 CONVOCATORIAS ANTERIORES EN GALICIA