Interin@s e Substitut@s - Galicia 11-2016


29 Nov, 2016

Martes 29/11/2016    ANUNCIO do 22 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421) (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro).       * Relación de excluídos definitivos nas especialidades de Acordeón, Clave , Instrumentos da Música.....   Luns 07/11/2016 Anuncio do 24 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades, do corpo de profesores de música e artes escénicas, de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421), (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro).Prazo de reclamación de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG  Listaxe provisional de excluídos  Mércores 28/09/2016   ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421).    O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia .    Os dereitos de inscrición nas listas serán de 16,98 euros.Estarán exentos do pagamento, logo de xustificación documental:a) Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.Aplicaráselle unha bonificación do 50 % á inscrición solicitada por:a) Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.b) Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data da convocatoria de probas selectivas nas cales soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.    Modelo de solicitude     Baremo que se aplica     Relación de méritos     Información sobre os impresos de autoliquidación de taxas e códigos que deben aparecer nos modelos de autoliquidación 
historico