Interin@s e Substitut@s - Galicia 12-2014


15 Dec, 2014

Luns 15/12/2014      Anuncio do 2 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio, abertas, entre outras, polo Anuncio do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 3 de outubro, corrección de erros no DOG do 15 de outubro).   LINK Ó DOG    Contra estas puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes. 
   Relación definitiva de excluídos     LINK Á WEB 
historico
historico
historico
historico