Formación Profesional

>> ​Requisitos acceso función docente en sectores singulares da Formación Profesional

  • DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados (ROC) de formación profesional competencia da Consellería de Educación e O.U.  (DOG 10/05/2011
  • ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (ROC dos CIFP)  (DOG 08/08/2011)

 

  • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000

**(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)

>> Toda a información sobre a FP en Galicia​​

>> Busca a equivalencia do teu antigo título de FP

  • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)

 

  • Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da FP Dual (BOE 9/11/12

 

  • Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. (BOE 25/08/2009)

 

  • Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. BOE do 20 de novembro. Anexos derrogados pola Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro. (BOE 20/11/2014)

 

  • Texto consolidado da Orde ECD/2159/2014, que inclúe as modificacións establecidas na Orde ECD/1055/2017
  • Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. (BOE 02/11/ 2017)
  • RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei.(BOE 02/03/2007)


Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones