Dirección

 • Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 12/3/2007) **** quedará derrogado este curso 20/21 coa publicación do novo Decreto
 • Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento de dirección (DOG 10/04/02)
 • Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15)
 • Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010)
 • Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenrolan as características do curso de formación sobre función directiva (BOE 07/09/2014)

 

 • MECD_Curso formación  para o acceso a función directiva dun centro (BOE 12/05/2015)
 • Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva (DOG 29/10/2018)

 • Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva (DOG 08/01/2019)

 

 • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 05/06/2020)
 •  ORDE do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 01/04/2019)
 • ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 09/04/2018)


Afiliate O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE