Ensinanzas de Idiomas

 • NORMATIVA de idiomas
 • Documento de Organización de Centros DOC EOIÉ o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

 

>> NOVO PLAN DE ESTUDOS - ACCESOS

>> TABLA DE EQUIVALENCIAS no MCERL

>> Escolas Oficiais de Idiomas en Galicia

 

 

Ensinanzas Artísticas

Ensinanzas de música

>> Normativa de ámbito estatal

>>Normativa de ámbito galego

 • DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

 • DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas

 • DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o ROC (Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de2011).

 • ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o ROC (Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011).

Normativa para Ensinanzas Superiores de Música 

 •  Instrución 7/2023, do 21 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para a aplicación do calendario do curso 2023/24 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música.

 

Normativa para Ensinanzas Profesionais de Música

 

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

 • Normativa de Conservación e Restauración 
 • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura.( DOG 30/11/2015
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015 (DOG 01/12/2016
 • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte : É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas Superiores de Arte Dramática

Ensinanzas Deportivas

________________________________________________________

 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000
 • **(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones