Ensinanzas de Idiomas

​​Circular 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo

TABLA DE EQUIVALENCIAS no MCERL

Ensinanzas Artísticas

 • RD 700/2019, do 29 de novembro (BOE 10/01/20), polo que se modifica o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para fixar o formato, o contido e o soporte documental do Suplemento Europeo ao Título das Ensinanzas Artísticas.
 •  RD 96/2014 (BOE 5/3/14), polo que se modifican os RD 1027/2011, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES), e 1393/2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais  
 • RD 21/2015 (BOE 07/02/2015) que modifica o RD 1614/2009 Ordenación das ensinanzas artísticas 
 • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte: É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas de música

Normativa de ámbito estatal:

Normativa de ámbito galego

 • DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

 • DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas

 • DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de2011.

 • ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011.

Normativa para Ensinanzas Superiores de Música 

Normativa para Ensinanzas Profesionais de Música

.

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

 • Normativa de Conservación e Restauración 
 • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura.( DOG 30/11/2015
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015 (DOG 01/12/2016
 • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte : É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas Superiores de Arte Dramática

Ensinanzas Deportivas

________________________________________________________

 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000
 • **(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)Afiliate O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados CADP Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo LOMLOE