Lexislación Xeral

LEIS DE EDUCACIÓN 

  • LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 30/12/2020)

>> Calendario de aplicación da LOMLOE

Corrección de erros (BOE 23/02/2021)

  • LOE. Texto consolidado da Lei Orgánica 2/2006,  do 3 de maio, de Educación, coas modificacións da LOMLOE. (BOE 04/05/2006) 
  • LODE. Texto consolidado da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación. (BOE 04/07/1985)

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

  • Real Decreto-lei 14/2021 para a redución da temporalidade no emprego público (BOE 07/07/2021)
  • RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (DOG 03/09/2008) 
  • Resolución do 29 de xaneiro de 2009, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lle dá publicidade ao acordo entre esta consellería e as organizacións sindicais sobre a xornada de traballo do persoal subalterno e sobre as retribucións do persoal subalterno e auxiliar administrativo que presta servizos nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG 06/02/2009)
  • Instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia
  • Recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia. (DOG 22/11/2016)

DOCENCIA EN CENTROS PRIVADOS - Normativa e Procedemento de habilitación

  • Resolución do 15 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o VII Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. (BOE 27/09/2021)
  • ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B) (DOG 12/08/2020). 

​LIGAZÓN á web para habilitacións

 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA -  CUADRO MECES

DOG ( 24/07/2018) - Homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

Documentación

Requisitos formais dos documentos expedidos no estranxeiro

Taxa para a homologación ou validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios

Directorio

Onde dirixir a solicitude

Lexislación autonómica e estatal

Máis información na web do Ministerio de EducaciónAfiliate O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE