Educación Primaria

**(Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)

 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)
 • Acordo de agrupamentos de cursos en infantil e primaria (10/072009)
 • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
 • Avaliación (DOG 10/06/2016) -  ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Avaliación Final 6º Primaria - R.D 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria. (BOE 28/11/2015)
 • Relaciones entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29/01/2015).
 • Decreto 105/2014 Currículo de Educación Primaria LOMCE  (DOG 9/09/14)
 • Real Decreto 126/2014 Curriculo Primaria LOMCE (BOE 01/03/2014)
 • Decreto 130/2007 Currículo de Primaria LOE (DOG 09/07/2007) 
 • Requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero
 • Ensinanzas Mínimas (BOE) RD 1513/2006, do 8 de diciembre, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria. 
 • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 04/04/2003)  
 • CPI (Centros Públicos Integrados Primaria e ESO) -  ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 02/11/2000) 
 •  CONSELLOS ESCOLARES  

 Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE