Educación infantil

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria(ROC). (DOG 21/10/1996)                              
 • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 02/09/97)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000                       **(Elección de horarios) (DOG 06/07/2010)
  • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
  • Acordo de agrupamentos de cursos en infantil e primaria (10/072009)
  • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  - (DOG 23/06/2009)
  • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 10/07/2009). 
  • RD 1630/2006 - Ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación Infantil - (BOE 04/01/2007)
  • Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria. (BOE 12/03/2010) 
  • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 04/04/2003)
 •  
  • HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) ENLACE á solicitude
  • Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro , polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.(BOE 09/11/2011)
  • Corrección de erros (BOE 14/01/2012)
  • ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres. (DOG 20/01/2012)
  •  RESUMO DA LEXISLACIÓN DE EI 


Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache