Educación infantil

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria(ROC). (DOG 21/10/1996)                              
 • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 02/09/97) 
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000                      

(Elección de horarios) (DOG 06/07/2010)

 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)
 • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
 • Acordo de agrupamentos de cursos en infantil e primaria (10/072009)
 • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  - (DOG 23/06/2009)
 • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 10/07/2009). 
 • RD 1630/2006 - Ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación Infantil - (BOE 04/01/2007)
 • Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria. (BOE 12/03/2010) 
 • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 04/04/2003)
 • HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) ENLACE á solicitude
 • Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro , polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.(BOE 09/11/2011)
 • Corrección de erros (BOE 14/01/2012)
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres. (DOG 20/01/2012)
 •  RESUMO DA LEXISLACIÓN DE EI 
 •  CONSELLOS ESCOLARES  Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE