Orientación Educativa (LINK)

 • SERVICIOS DE APOIO Á ORIENTACIÓN   
  • Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
  • ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 
  • Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, F. P. e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa na comunidade autónoma de Galicia
 • Adaptacións curriculares. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG 07/11/1995)  
 • Diversificación curricular. Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria. (DOG 21/08/2007)
 • Alumnado procedente do estranxeiro. Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG 26/02/2004)

APOIO EDUCATIVO:

 • Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá (6/2/15) 
 • Decreto de atención á diversidade. Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE. (DOG 21/12/2011) 
 • Escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.(DOG 30/01/2003)
 • Avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG 19/12/1996)
 • Real Decreto 943/2003 de condicións do sistema educativo para o alumnado sobredotado intelectualmente polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos sobredotados intelectualmente. (BOE 31/07/2003) 
 • Flexibilización da escolarización do alumnado sobredotado intelectualmente. Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG 28/11/1996)

 


Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis