Educación Primaria

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (ROC). (DOG 21/10/96)      
 • ORDEN de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (ROC) (DOG 02/09/97)
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
 • Avaliación (DOG 10/06/2016) -  ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Avaliación Final 6º Primaria - R.D 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria. (BOE 28/11/2015)
 • Relaciones entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29/01/2015).
 • Decreto 105/2014 Currículo de Educación Primaria LOMCE  (DOG 9/09/14)
 • Real Decreto 126/2014 Curriculo Primaria LOMCE (BOE 01/03/2014)
 • Decreto 130/2007 Currículo de Primaria LOE (DOG 09/07/2007) 
 • Requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero
 • Ensinanzas Mínimas (BOE) RD 1513/2006, do 8 de diciembre, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria. 
 • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 4/4/03)  
 • Avaliación (DOG 30/11/07)  
 • ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria.(DOG 14/08/2014)
 • CPI: Centros Públicos Integrados (Primaria e ESO) (DOG 2/11/00) 
 • HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) - LINK a solicitude 
  • BOE 9/11/11 RD 1594/2011, de 4 de noviembre, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis