ESO e Bacharelato

CAMBIO DE ENSINANZAS

 • ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/06/2013]  
 • DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/03/2013]

LEXISLACIÓN

 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato ( DOG 08/08/2017). 
 • Relaciones entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29/01/2015)
 • Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. (BOE 23/12/2016) 
 • REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  (BOE 30/08/2016)
 • DECRETO 86/2015, CURRÍCULO da  ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 21/6/2015)
 • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 21/7/2015)
 • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 04/08/2016)
 • Novas materias de configuración autonómica (DOG 18/08/2017
 • RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 3/1/15)
 • Corrección de erros do Currículo básico (BOE 1/5/2015) 
 • Corrección de erros do Currículo básico  (BOE 13/02/2017)
 • RD 1834/2008 do 8 de noviembre, polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes da ESO e Bacharelato (BOE 28/11/2008) 
 • RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei.(BOE 02/03/2007)
 • RD 665/2015 do 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE 18/7/2015)
 • REAL DECRETO 1954/1994, do 30 de setembro, sobre homologación de títulos aos do Catálogo de Títulos Universitarios Oficiais. creado polo Real Decreto 1497/1987. do 27 de novembro.(BOE 30/09/1994)
 • Decreto 201/2003 sobre autonomía e xestión económica (DOG  3/4/03) 

 CPI:

 • Requisitos mínimos dos centros que imparten infantil, Primaria e Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero]
 • Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/99) 
 • Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/00) 

IES:

 •   Decreto 324/1996 - ROC: Regulamento Orgánico dos IES (DOG do 09/08/96) 
 •  Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 

ESO

BACHARELATO

 • Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes.
 • RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 (DOG 27/03/2017). 
 • Desenvolvemento da organización e Currículo : Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG 27/6/08) 
 • Relación de materias optativas (DOG 27/6/08
 • Reclamación notas 2º bacharelato -  Orde do 22 de abril de 2010 
 • Enlace á Circular nº 2/2017
 • Organización de determinados aspectos para o desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa:  ORDE do 5 de maio de 2011 (DOG 1/6/11) 
 • Convalidacións de música e E.F por simultanear estudos nos Conservatorios e Escolas de danza ou ser deportista de alto nivel (DOG 15/7/2010)


Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo Interésate