ESO e Bacharelato

CAMBIO DE ENSINANZAS

 • ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/06/2013]  
 • DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/03/2013]

LEXISLACIÓN

 • RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 03/01/2015)
 • Corrección de erros do Currículo básico (BOE 01/05/2015) 
 • Corrección de erros do Currículo básico  (BOE 13/02/2017)
 • DECRETO 86/2015, CURRÍCULO da  ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 21/6/2015)
 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato ( DOG 08/08/2017). 
 • Relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación  Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE 29/01/2015)
 • REAL DECRETO 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato.  (BOE 30/08/2016)

 • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 21/7/2015)
 • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 04/08/2016)
 • Novas materias de configuración autonómica (DOG 18/08/2017
 • RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 3977_070302 )

 

 • RD 1834/2008 do 8 de noviembre, polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes da ESO e Bacharelato (BOE 28/11/2008) 
 • RD 665/2015 do 17 de xullo, polo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE 18/7/2015)

 

 • ORDE do 18 de abril de 2011 pola que se establece o procedemento para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria e Bacharelato. (DOG 13/05/2011)
 • ORDE ECI/2514/2007, do 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais de Máster e Doutor. (BOE 21/08/2007)
 • Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. (BOE 06/08/2010)
 • Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE 30/10/2007)
 • Decreto 201/2003 sobre autonomía e xestión económica (DOG  03/04/2003) 

 CPI:

 • Requisitos mínimos dos centros que imparten Infantil, Primaria e Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero]
 • Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/1999) 
 • Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/2000) 

IES:

 •  Decreto 324/1996 - ROC: Regulamento Orgánico dos IES (DOG do 09/08/96) 
 •  Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 

ESO

BACHARELATO

 • Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes.
 • RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 (DOG 27/03/2017). 
 • Desenvolvemento da organización e Currículo : Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG 27/6/08) 
 • Relación de materias optativas (DOG 27/6/08
 • Reclamación notas 2º bacharelato -  Orde do 22 de abril de 2010 
 • Enlace á Circular nº 2/2017
 • Organización de determinados aspectos para o desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa:  ORDE do 5 de maio de 2011 (DOG 1/6/11) 
 • Convalidacións de música e E.F por simultanear estudos nos Conservatorios e Escolas de danza ou ser deportista de alto nivel (DOG 15/7/2010)


Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo Interésate