ANPE

Anpe, Sindicato Independente, é un Sindicato Profesional e maioritario no ámbito do Ensino Público.

Dende o seu nacemento como Organización Sindical en 1978 experimentou un forte crecemento e consolidación grazas á coherencia dos seus obxectivos e a eficacia das súas actuacións, o que favoreceu a identificación dos docentes co modelo sindical que ANPE representa como unha Organización Sindical aberta e plural que asume os valores do Humanismo e a Civilización do Mundo Occidental.

Para consultar os nosos Estatutos pulse na seguinte ligazón Consultar estatutos
 • ANPE é un sindicato profesional, formado por docentes do ensino público, que está comprometido exclusivamente cos intereses deste colectivo e coa mellora da educación.
 • ANPE é un sindicato independente, que asume as súas decisións con liberdade, sen dependencia política, económica ou confesional.
 • ANPE se autofinancia coas cotas da súa afiliación.
 • ANPE é un sindicato sectorial consolidado, con máis de trinta anos de actividade sindical recoñecido pola súa coherencia, cunha afiliación en constante crecemento e que goza da condición de máis representativo no sector educativo.
 • ANPE é un sindicato eficaz, que logrou numerosas melloras para o ensino público e os seus profesionais e que presta aos seus afiliados un importante número de servizos de calidade.
 • ANPE é un sindicato reivindicativo, que proxecta a súa acción sindical na mellora constante das condicións en que se exerce a profesión docente, na implantación dun modelo educativo de calidade baseado nos parámetros de rigor e esforzo, e na defensa do ensino público.
 • ANPE, é un sindicato innovador, diferente ao resto dos que configuran o panorama sindical, preparado para novos retos, que comparte os problemas do profesorado porque está formado por docentes.
 • ANPE é un sindicato participativo e plural, respectuoso coas conviccións persoais dos seus afiliados, no que están representados todos os colectivos sen discriminación algunha, e no que teñen cabida todos os profesores.
 • ANPE é un sindicato aberto ao profesorado de todos os niveis educativos, en calquera situación profesional.
 • ANPE é un sindicato de ámbito estatal, que presta atención aos docentes de todas as provincias e comunidades autónomas, nos seus propios territorios e con equipos específicos.
 • ANPE é un sindicato con proxección internacional, e participa activamente das iniciativas da Unión Europea como membro integrante da CESI (Confederación Europea de Sindicatos Independentes).
 • ANPE é un sindicato en auxe que, mantendo a súa exclusividade de ámbito, vai proxectar a súa representatividade a partir de agora na Federación de Sindicatos Independentes de Educación e Sanidade, FSES, cuxo obxectivo é facer chegar mellor a voz dos profesionais independentes ante as administracións do Estado.
 • ANPE é o sindicato que creou o servizo Defensor do Profesor para atender a todos os docentes que sufran problemas de convivencia escolar.
 • ANPE é un sindicato con personalidade propia, que se esforza por representar con coherencia os intereses do profesorado e por mellorar a calidade do sistema educativo, todo iso con transparencia e honestidade.
 • Dignificación social e profesional dos docentes.
 • Mantemento do carácter estatal dos Corpos Docentes e o seu dereito á mobilidade en toda España.
 • Elaboración do Estatuto da Función Pública Docente.
 • Esixencia á Administración de accións que estimulen o perfeccionamento do profesorado.
 • Promoción dos Mestres Licenciados ao Corpo de Profesores de Ensino Secundario e destes ao Ensino Universitario, en condicións reais de acceso.
 • Recuperación da función técnico-profesional dos claustros.
 • Establecemento dun marco xurídico que garanta a convivencia e correcto funcionamento dos Centros.
 • Equiparación horaria e do complemento de destino co Corpo de Profesores de Secundaria para todos os Mestres que impartan docencia neste nivel educativo.
 • Mantemento do dereito a que todos os postos de traballo do primeiro ciclo da ESO poidan ser ocupados por Mestres. Retribucións orzamentarias nas que se contemplen, como mínimo, incrementos salariais en proporción ao índice anual de prezos ao consumo.
 • Titorías retribuídas en todos os niveis educativos.
 • Redución da xornada laboral docente.
 • Asignación dos recursos humanos e materiais que garantan unha adecuada aplicación da Reforma.
 • Incremento da cota de substitucións e cobertura inmediata de todas as baixas producidas nos Centros.
 • Conxelación do proceso de supresións e amortizacións en tanto non se definan a rede de Centros e os persoais previstos pola LOGSE.
 • Xubilación voluntaria aos sesenta anos ou trinta de servizos e incremento e prolongación indefinida das condicións de xubilación LOGSE.
 • Esixencia do mantemento do poder adquisitivo das pensións e actualización das que perciben os funcionarios que se xubilaron antes do 01/01/85.
 • Recoñecemento do dereito a matrícula gratuíta para os funcionarios docentes e para os seus fillos.
 • Implantación da xornada única en todos os Centros que a soliciten.

A promulgación da Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical, que estableceu no noso país a canle de representatividade dos sindicatos, permitiu a ANPE modificar os seus estatutos, no sentido de dar unha nova denominación, que pasaba a denominarse ANPE. (Publicado no BOE número 290, de 4 decembro de 1990).

Posteriormente sufriu unha nova modificación os seus Estatutos depositados no Ministerio de Traballo, anunciado en BOE número 301, do 11 de decembro de 2012, a través da Resolución da Dirección Xeral de Traballo, pola que se anuncia a modificación dos Estatutos de” ANPE-Sindicato Independente” (Depósito número 362/78).

Desde as primeiras eleccións sindicais, celebradas en 1987, é o sindicato máis representativo da función pública docente.

Participa activamente das iniciativas da Unión Europea como membro integrante da CESI (Confederación Europea de Sindicatos Independentes).

Mantendo a súa exclusividade de ámbito e identidade, proxecta a súa representatividade xunto aos sindicatos SATSE e CEMSATSE na FSES, o cal permitiu que hoxe esteamos presentes nas mesas de negociación de case todas as comunidades autónomas, ao computarse á FSES os delegados gañados polas organizacións sindicais ANPE, SATSE e CEMSATSE nas eleccións sindicais.

O sindicato ANPE creou en 2005 o servizo Defensor do Profesor para atender a todos os docentes que sufran problemas de convivencia escolar.

Estrutura nacional ANPE

Máximo órgano de goberno, dirección e administración de ANPE.

Constituído por:

 • O Comité Executivo Estatal.
 • Os Presidentes dos Consello Sindicais Provinciais (o de las Xestoras provinciais).
 • Os Secretarios Xerais dos Consellos Sindicais Sectoriais.
 • Os Delegados provinciais elixidos polos Consellos Sindicais Provinciais (un por cada 250 afiliados ou fracción).

No seu seo elíxese:

 • Presidencia e Vicepresidencia nacional.
 • O Secretariado Permanente Estatal.
 • O Comité de Garantías y Dereitos.

Máximo órgano de goberno entre Congresos.

Constituído por:

 • O Comité Executivo Estatal.
 • Os Presidentes dos Consellos Sindicais Provinciais (ou das Xestoras provinciais).
 • Os Secretarios Xerais dos Consellos Sindicais Sectoriais.
 • Os Delegados Provinciais elixidos polos Consellos Sindicais Provinciais (un por cada 1.000 afiliados).

O Comité Executivo Estatal é o Órgano de Goberno encargado da dirección e administración de ANPE, de acordo coas resolucións do Congreso Sindical ou do Consello Sindical Estatal, aos que dará conta da súa xestión.

Está constituído por:

 1. O Presidente Nacional, que será o seu Presidente.
 2. O Vicepresidente Nacional, que será o seu Vicepresidente.
 3. O Secretariado Permanente.
 4. Un Vogal, polo menos, por cada Autonomía, que será o Presidente Autonómico ou o Presidente da Xestora estatutariamente constituída, e os demais, se procede, elixidos por e de entre os Presidentes Provinciais de cada unha das Comunidades Autónomas, desenvolvéndose o procedemento de elección no Regulamento de Réxime Interior de ANPE, de acordo co número de provincias e o número de afiliados.

Desde o Congreso de ANPE, celebrado durante os días 14 e 15 de xuño de 2018, forman parte do devandito órgano colexiado os seguintes membros:

 • Nicolás Fernández Guisado, Presidente nacional.
 • José Francisco Venzalá González, Vicepresidente Nacional.
 • José María Cuadrado Montáñez, Secretario de Otganización.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Secretario de Acción Sindical.
 • Mónica Sánchez de la Nieta, Secretaria de Finanzas.
 • Sonia García Gómez, Secretaria de Comunicación.
 • Gumersindo Rodríguez Sáiz, Secretario de Formación.
 • Esteban Serrano Tamayo, Secretario de Acción Social.
 • Pilar Gredilla Fontaneda, Secretaria de Actas.
 • Nuria Gómez Echagoyen, Presidenta de ANPE-Euskadi.
 • Laura Alins Rami, Presidenta de ANPE Aragón.
 • Antonio Vera Becerra, Presidente de ANPE Estremadura.
 • Rus Trueba Arcas, Presidenta de ANPE Cantabria.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Presidente de ANPE Castela A Mancha.
 • Lauren Bárcenas Ortiz, Presidente de ANPE Comunidade Valenciana.
 • Julio Díaz Escolante, Presidente de ANPE Galicia.
 • Antoni Riera González, Presidente de ANPE Baleares.
 • Teresa Busón Sero, Presidenta de ANPE Cataluña.
 • Francisco Melcón Beltrán, Presidente de ANPE Madrid.
 • Clemente Hernández Abenza, Presidente de ANPE Murcia.
 • Carlos Rodrigo Guerra, Presidente de ANPE Navarra.
 • Juan Carlos Contreras Hernáez, Presidente de ANPE A Rioxa.
 • Francisco Padilla Ruiz, Presidente de ANPE Andalucía.
 • Pedro José Crespo González, Presidente de ANPE Canarias.
 • Pedro Romero Pérez, Vocal, Presidente de ANPE Cádiz.
 • Nicolás Ávila Villanueva, Vocal, Presidente de ANPE Salamanca.
 • Julio César Casarrubios Sánchez, Vocal, Presidente de ANPE Toledo.

Os Comités de Garantías e Dereitos existen a nivel Provincial, Autonómico e Estatal. Estarán integrados por cinco membros nos ámbitos estatal e autonómico e por tres no provincial, elixidos polo Congreso ou Consello Sindical respectivo. Terán como función:

 1. Atender a toda situación de conflito entre afiliados, grupos de afiliados, dirixentes, organizacións territoriais, órganos de goberno e ámbitos ou niveis sindicais, e da relación entre eles.
 2. Instruír o expediente e elevar ao Comité Executivo correspondente as propostas de resolución que procedan.

O Comité de Garantías e Dereitos Estatal está formado polos seguintes membros:

 • Presidente: Francisco Espinosa Mateo.
 • Secretario: Félix Rodríguez González.
 • Vogal: María José Doctor Morillo.
 • Vogal: F. Guillermo Bueno Salvador.
 • Vogal: José Manuel Reinares Llanos.
Estrutura autonómica ANPE

Dende o Congreso de ANPE GALICIA, celebrado o 8 de marzo de 2014, os membros do Comité Executivo Autonómico está formado por todos os membros do Secretariado Autonómico de ANPE, xunto cos presidentes provinciais de Galicia:

Presidentes provinciais

 • Rosa Mª Urbano Rey, Presidenta de ANPE A Coruña
 • Mercedes Martínez Reija, Presidenta de ANPE Lugo
 • José Manuel Fernández López, Presidente de Ourense
 • Juan Ignacio Herrero Álvarez, Presidente de ANPE Pontevedra

Vogais

 • José Antonio Rey Rubal
 • Manuel Rodis Martínez
 • Javier Gómez Vila
 • José Francisco López Varela
 • Iria Fernández Ordoñez
 • Celso Chao Corbal
 • José María Tuda Poza
 • Pilar Carballo Carballo
Estrutura provincial ANPE
 • Traballar para solucionar os problemas e dar respaldo a cada profesor individualmente, e para conseguir melloras nas condicións laborais e profesionais de todo o colectivo docente, por medio da reivindicación, a negociación, a movilización e a posta en marcha de campañas e estratexias.
 • Posibilitar y canalizar la participación de los docentes en sus ámbitos de representación, y lo hace como sindicato exclusivamente de profesores.
 • Estar especializado en el ámbito educativo y por ello, no tiene conflictos de intereses con otros sectores.
 • Prestar servicios efectivos: información profesional actualizada a diario, asesoramiento ante situaciones profesionales y administrativas, acompañamiento en las situaciones de conflicto a través del Defensor del Profesor, atención jurídica, convenios con diversas entidades, y actividades de formación y de ocio.
 • Trasladar a la opinión pública la realidad de la docencia, a través de sus publicaciones propias y de su aparición en los medios de comunicación, aportando puntos de vista profesionales a los debates sobre educación y expresando en toda ocasión la necesidad de valoración social que precisa la tarea docente.
 • Esforzarse por crear corrientes de opinión a favor de la tarea docente, la mejora de la convivencia en las aulas o la necesidad de un cambio de modelo y estructura en el sistema educativo, y defiende la recuperación de la autoridad del profesor, tanto académica como legal, mediante el reconocimiento de su condición de autoridad pública.
 • Mantenerse siempre cerca del profesorado, para descubrir y evidenciar nuevas necesidades o problemas y trasladar las preocupaciones de los docentes a los estamentos oficiales.

El artículo 27 de la Constitución establece la participación efectiva de todos los sectores afectados en la “programación general de la enseñanza”, a fin de hacer efectivo “el derecho de todos a la educación” (párrafo 5º).

Órganos de participación estatal en los que está presente ANPE

 • El Consejo Escolar del Estado, de carácter consultivo, de participación y asesoramiento para la programación general de la enseñanza y acerca de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno.
 • Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, órgano consultivo del Estado y de participación de los sectores relacionados con las enseñanzas artísticas. Desarrolla una labor de asesoramiento y de elaboración de propuestas al Gobierno de España en relación con los distintos aspectos de estas enseñanzas.

A lei de transparencia publicada no BOE do 10 de decembro de 2013, no seu Artigo 3, apartado a), inclúe entre os suxeitos obrigados ás Organizacións Sindicais.Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache


Buscar noticias por etiquetas