Publicado no BOE o pago ao persoal do sector público


08 Feb, 2024

BOE - Resolución do 7 de febreiro de 2024, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se ditan instrucións sobre o pago ao persoal do Sector Público Estatal do incremento retributivo complementario do 0,5 por cento vinculado á evolución do PIB previsto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

>> “un aumento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal del Sector Público, con efectos de 1 de enero de 2023, vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal, con carácter complementario al incremento fijo del 2,5 por ciento y al incremento adicional del 0,5 por ciento ligado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)adelantado del mes de septiembre”.

>> “el incremento deberá hacerse efectivo en la nómina del mes de febrerode 2024, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2023”.

BOE - Resolución do 7 de febreiro de 2024, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de febreiro de 2024, polo que se aproba o incremento do 0,5 por cento nas retribucións do persoal ao servizo do sector público en aplicación do previsto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.