A LEI 4/2019 de 7 de marzo deixa en mans das CCAA a súa regulación


11 Mar, 2019

A REDUCIÓN DO HORARIO LECTIVO RECOLLEITO NA LEI 4/2019 DO 7 DE MARZO DEIXA AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A SÚA REGULACIÓN PROFUNDANDO MÁIS NA DESVERTEBRACIÓN EDUCATIVA E NA DESIGUALDADE DAS CONDICIÓNS LABORAIS DOS DOCENTES

ANPE esixiu reiteradamente a derrogación do RD-Lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, para que, entre outras cuestións, puidésese reducir o horario lectivo de todo o profesorado. O Goberno, coa recente Lei 4/2019 do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria, derrogou os artigos 2, 3 e 4 de devandito Real Decreto, que aumentaban as cocientes, impedían a redución do horario lectivo do profesorado e restrinxían a substitución de profesores.

Ante a proposición de Lei de modificación do RD-Lei 14/2012 formulada polo Goberno, ANPE presentou ao Consello Escolar do Estado a proposta de que a redución do horario lectivo fose obrigatoria en todas as comunidades autónomas. Dita proposta foi aprobada polo Consello Escolar do Estado e incluída no ditame que enviou ao Ministerio de Educación para a súa consideración e traslado ao Consello de Ministros. Con todo, a pesar de ser asumida polo Consello Escolar do Estado a proposta de ANPE, non foi incluída na Lei 4/2019 e cada Administración poderá, dentro das súas competencias educativas, aplicar ou non esta norma debido a que só efectúase unha recomendación sobre a súa aplicación. Os corpos docentes son corpos funcionariales de carácter estatal.

O seu ingreso, acceso e mobilidade por todo o Estado están regulados a nivel nacional e son idénticos en todas as Comunidades Autónomas. Con todo, desde o seu trasferencia ás CCAA, estas foron lexislando de forma distinta en canto a condicións laborais. De tal maneira que, en canto a retribucións, por exemplo, a brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, chegando a ser, nalgúns casos, de máis de 6.000 euros anuais, a pesar de que os docentes realizamos as mesmas funcións e accedemos cos mesmos requisitos e condicións. Con esta nova lei, o Goberno permitiu que as diferenzas en canto a condicións laborais dos docentes poidan seguir aumentando.

Desde ANPE esiximos a inmediata equiparación das condicións laborais dos funcionarios docentes en todo o territorio nacional e que a lexislación estatal que nos afecta sexa de obrigado cumprimento para todas as comunidades autónomas, co fin de evitar o incremento das desigualdades xa existentes.