Bacharelato - ampliación de materias optativas


25 Ago, 2023

DOG - ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

>>  Tecnoloxías Intelixentes no primeiro curso.

>> Especialidades do profesorado con atribución docente:

Tecnoloxías Intelixentes

Equipamentos electrónicos

Física e Química

Informática
Instalacións Electrotécnicas 

Matemáticas

Sistemas e Aplicacións Informáticas

Sistemas Electrónicos
Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

Tecnoloxía