Bacharelato - oferta e currículo de materias optativas


27 Feb, 2023

DOG ORDE do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta.

O Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o cu- rrículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, determina no seu artigo 10.7 que todo o alumnado do primeiro curso do bacharelato debe cursar unha materia optativa, e no seu artigo 11.7, que todo o alumnado do segundo curso do bacharelato debe cursar unha materia optativa

- Número mínimo de 10 alumnos, excepcionalmente con 5.

1º BACH                                                                                              2º BACH

– Anatomía Aplicada.                                                                 - Métodos estatísticos e númericos
– Antropoloxía.                                                                           - Psicoloxía
– Cultura Científica.                                                                    - Segunda Lingua Estranxeira II
– Literatura Galega do Século XX e da Actualidade.                 - Tecnoloxías da Información e Comunicación II

– Segunda Lingua Estranxeira I.                                                -Xeografía, Arte e Patrimonio de Galicia

– Tecnoloxías da Información e da Comunicación I.                  - As materias de modalidade de 2º curso

– As materias de modalidade de 1º curso.