Homologación e convalidación de ensinanzas universitarias de sistemas educativos estranxeiros


19 Out, 2022

BOEReal Decreto 889/2022, do 18 de outubro, polo que se establecen as condicións e os procedementos de homologación, de declaración de equivalencia e de convalidación de ensinos universitarios de sistemas educativos estranxeiros e polo que se regula o procedemento para establecer a correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior dos títulos universitarios oficiais pertencentes a ordenacións académicas anteriores.

As solicitudes, as comunicacións e a documentación requirida deberán presentarse no rexistro electrónico, accesible a través da sede electrónica do Ministerio de Universidades.

A Comisión dispoñerá dun máximo de dous meses para formular a proposta de resolución, que indicará se é favorable ou desfavorable.

A resolución ditarase e notificará no prazo máximo de seis meses, desde a data en que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico. Transcorrido devandito prazo sen notificarse a resolución, a solicitude poderase entender desestimada por silencio administrativo, segundo establécese na disposición adicional vixésima novena da Lei 14/2000, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, no seu anexo 2.

ANEXO con referencias para o procedimiento de homologación