Modificación e ordenacións das ensinanzas artísticas e deportivas


27 Xul, 2022

BOEReal Decreto 628/2022, do 26 de xullo, polo que se modifican varios reais decretos para a aplicación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ás ensinanzas artísticas e ás ensinanzss deportivas, e a adecuación de determinados aspectos da ordenación xeral das devanditas ensinanzas.

Adaptación do Real Decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais.

Modificación do Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música.

Modificación do Real Decreto 85/2007, do 26 de xaneiro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de danza.

Real Decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores.

Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais.

Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas.