Especialidades docentes vinculadas ás ensinanzas de Arte Dramático


20 Xul, 2022

BOE - Real Decreto 588/2022, do 19 de xullo, polo que se establecen as especialidades docentes dos Corpos de Profesores e de Catedráticos de Música e Artes Escénicas vinculadas ás ensinanzas de Arte Dramática.

2. Así mesmo, o real decreto ten por obxecto establecer as materias que poderán ser impartidas na modalidade de Artes de Bacharelato polo Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas das especialidades correspondentes, ata a implantación da nova ordenación establecida pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro.

Disposición transitoria primeira. Antigas especialidades non adscritas ás novas. No caso de que á entrada en vigor do presente real decreto permanecesen en exercicio catedráticos dalgunha antiga especialidade para a que non se estableceu correspondencia no anexo IV, estes continuarán desempeñando as mesmas funcións que tiñan asignadas, sen prexuízo de que as Administracións educativas, oídos os interesados, poidan atribuírlles temporalmente outras funcións, tendo en conta a formación específica de cada un deles e a súa adecuación ás necesidades docentes. Estas atribucións temporais de funcións non implicarán a adquisición de ningunha nova especialidade. Así mesmo, os catedráticos que se atopen nesta situación poderán dirixir o traballo fin de estudos que se realizará na fase final dos ensinos artísticos superiores de Arte Dramática, segundo refírese no artigo 9.4 do Real Decreto 630/2010, do 14 de maio.

Disposición transitoria segunda. Docencia nas materias de Bacharelato da modalidade de Artes establecida no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. Ata a implantación da nova ordenación establecida pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, o persoal funcionario do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas das especialidades vinculadas ás ensinanzas de Arte Dramática poderá seguir impartindo as materias de Artes escénicas, Cultura audiovisual e Fundamentos da arte da modalidade de Artes do Bacharelato, dacordo coa asignación que se establece no anexo VII.

 Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. Queda derrogada a disposición transitoria primeira do Real Decreto 428/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos de Música e de Danza. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango opóñanse ao disposto no presente real decreto.