Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.


01 Abr, 2022

BOE Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.

O Goberno, previa consulta ás comunidades autónomas, aprobará nun prazo máximo de seis meses desde a súa entrada en vigor o calendario de implantación desta lei, que terá un ámbito temporal de catro anos, a partir da entrada en vigor da mesma. No devandito calendario establecerase a implantación dos programas formativos das ofertas ás que fai referencia o Título II desta norma.

«Artigo 95. Profesorado de formación profesional.

1. Para impartir ensinos de formación profesional esixiranse os mesmos requisitos de titulación e formación establecidos no artigo anterior para a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, sen prexuízo da equivalencia doutras titulacións de técnico superior de formación profesional que, a efectos de docencia, están establecidas polo Goberno para determinadas especialidades. Así mesmo, o Goberno poderá establecer novas equivalencias, a efectos de docencia, para técnicos superiores de formación profesional, no caso de novas especialidades de formación profesional, previa consulta coas administracións educativas.

2. Excepcionalmente, para a impartición de módulos profesionais en determinadas especialidades poderase incorporar, como expertos do sector produtivo, atendendo á súa cualificación e ás necesidades do sistema educativo, a profesionais, non necesariamente titulados, que desenvolvan a sua actividade no ámbito laboral. Dita incorporación realizarase en réxime laboral, de acordo coa normativa que resulte de aplicación.»

Dous. Engádese unha nova letra, b bis), na disposición adicional sétima, apartado 1, redactada nos seguintes termos: « b bis) O corpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, que desempeñará as súas funcións na formación profesional e, excepcionalmente, nas condicións que se establezan, na educación secundaria obrigatoria.» Tres. Engádese un apartado 2 bis na disposición adicional novena, redactado nos seguintes termos:

«2 bis. Para o ingreso no corpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional será necesario estar en posesión da titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico ou o título de Grao, Licenciado ou Licenciada, Enxeñeiro ou Enxeñeira e Arquitecto ou Arquitecta, correspondente ou outros títulos de Técnico Superior de Formación Profesional declarados equivalentes, a efectos de docencia, ademais da formación pedagóxica e didáctica á que se refire o artigo 100.2 desta lei, ou a establecida para a capacitación pedagóxica e didáctica de Técnicos Superiores ou equivalente, así como superar o correspondente proceso selectivo.»

«Disposición adicional undécima.

Integración de profesorado do Corpo para extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional no Corpo de Profesores de Ensino Secundario.

1. Intégrase no corpo de profesores de ensino secundario ao profesorado do corpo para extinguir de profesores técnicos de formación profesional que á entrada en vigor desta lei, ou no prazo establecido no apartado segundo da presente disposición, atópese en posesión da titulación de Grao universitario, Licenciado ou Licenciada, Enxeñeiro ou Enxeñeira e Arquitecto ou Arquitecta, ou equivalente a efectos de acceso á función pública docente, ou outra equivalente a efectos de docencia das especialidades do corpo de profesores de ensino secundario.

2. O Goberno, previa consulta coas administracións educativas, establecerá o procedemento e as condicións desta integración que producirá efectos a quen reúna os requisitos e solicíteno dentro do prazo inicial que se estableza, desde a entrada en vigor desta lei. Para quen o solicite con posterioridade a ese prazo inicial, os efectos serán a partir da data da súa solicitude, sempre que se atopen en condicións de ser integrados nesa data. Este dereito só poderá ser exercido ata o quinto ano posterior á vixencia desta lei.

3. O profesorado do corpo para extinguir de profesores técnicos de formación profesional que resultase integrado no corpo de profesores de ensino secundario, manterá a especialidade e atribución docente que posuía no seu corpo de orixe mentres se atope no servizo activo no corpo de profesores de ensino secundario.

4. O profesorado do corpo para extinguir de profesores técnicos de formación profesional que non queda integrado no corpo de profesores de ensino secundario, permanecerá no corpo para extinguir de profesores técnicos de formación profesional, mantendo a súa atribución docente e todos os dereitos inherentes á súa condición de funcionario. Non obstante o anterior este profesorado poderá participar nos procesos de promoción interna que se convoquen.»