RD 95/2022, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da EDUCACIÓN INFANTIL.


02 Feb, 2022

BOEReal Decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e os ensinos mínimos da Educación Infantil.

O Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación infantil, manterá os seus efectos e será de aplicación ata o fin do curso escolar 2021-2022.

>> Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Queda derrogado o Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen os ensinos mínimos do segundo ciclo de Educación infantil, sen prexuízo do establecido na disposición transitoria única deste real decreto. 2. Quedan derrogadas as demais normas de igual ou inferior rango en canto opóñanse ao establecido neste real decreto.

>> Disposición final tercera. Calendario de implantación.
El contenido del presente real decreto se implantará en el curso escolar 2022-2023.

>> Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.