Novos centros co programa Plurinfantil


26 Out, 2023

DOGRESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartiren o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2023/24.

>> Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non consideraren oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.