Avaliación e promoción na Educación Primaria e titulación na ESO, Bacharelato e FP


17 Nov, 2021

BOEReal Decreto 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.

 

Disposición transitoria cuarta. Documentos de avaliación. Ata a implantación das modificacións introducidas pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, no currículo, a organización e os obxectivos dos ensinos obxecto deste real decreto, os documentos oficiais de avaliación, así como o procedemento de expresión dos resultados de avaliación axustaranse ao previsto, para a Educación Primaria, na disposición adicional cuarta do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, e para a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, na disposición adicional sexta do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, aínda que se terán en conta as condicións que se establecen a continuación:

a) As actas de avaliación dos diferentes cursos de Educación Primaria e Secundaria Obrigatoria pecharanse ao termo do período lectivo ordinario. As actas de Bacharelato pecharanse ao final do período lectivo despois da convocatoria ordinaria, e tras a convocatoria extraordinaria.
b) Igualmente, no historial académico de Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria consignaranse os resultados da avaliación que terá lugar ao finalizar o curso, sen distinción de convocatorias.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. Quedan derrogados os artigos 11 e 12 do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, e os artigos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 e 34, e os apartados 4 e 7 da disposición adicional cuarta do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, así como cantas outras disposicións de igual ou inferior rango opóñanse ao disposto neste real decreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 A solución para loitar contra o fracaso escolar e reducir as repeticións non pasa por establecer sistemas de promoción e cualificación coas materias suspensas, senón evitar que isto suceda, e iso pasa por reducir o número de alumnos por aula, establecer desdobramentos e programas de reforzo. nos centros educativos, dotando de profesorado suficiente para levalo a cabo. Cabe destacar que temos as mesmas ratios máximas de alumnado por aula que se estableceron hai máis de 30 anos coa LOGSE e que a LOMLOE non modificou.

Dende a ANPE queremos alertar das graves consecuencias que estas medidas terán no alumnado con menos recursos, que na súa totalidade está no ensino público, xa que non poderá compensar fóra do centro educativo os déficits de aprendizaxe que van acumular ao superar o curso e titular con materias suspensas, recortando as posibilidades que ofrece a este alumnado o sistema educativo como compensador de desigualdades e ascenso social.