Circular 2/2021 precisando aspectos da Orde do 2 de marzo sobre obxectividade na avaliación


06 Abr, 2021

WEB Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021 e modelos oritentativos.

... Co fin de desenvolver a Orde do 2 de marzo de 2021 e establecer o procedemento e prazos que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de bacharelato, tendo en conta que é un curso terminal que posibilita iniciar estudos superiores a través dunha proba de acceso, que permitan a revisión das reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para que o alumno ou alumna coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba...

Circular 2/2021

Modelos oritentativos