OPOSICIÓNS 2018 - Nomeamento como Funcionarios de carreira do corpo de MESTRES


03 Set, 2019

BOE - Orde EFP/907/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018.

Nomear funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018, que aparecen relacionados no Anexo a esta Orde, con indicación do Número de Rexistro de Persoal, especialidade e puntuación que lles corresponde. Os nomeados a través da presente Orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira do corpo de Mestres, con efectos do 1 de setembro de 2019.

A presente Orde poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

18/09/2019 - Corrección de erros firma Ministra

18/09/2019 - Corrección de erros firma Ministra 2