ANPE manifesta que a nova proposta de reforma da LOMCE non é a reforma demandada


12 Dec, 2018

Tras a Mesa Sectorial mantida esta mañá no Ministerio de Educación, ANPE MANIFESTA QUE A NOVA PROPOSTA DE REFORMA EDUCATIVA É SÓ UNHA CONTRARREFORMA DA LOMCE E NON É A REFORMA GLOBAL E PROFUNDA QUE NECESITA A EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Cúmprese a premisa de novo goberno con nova lei educativa sen consenso previo.

 Unha vez máis nos vemos abocados a discutir sobre un novo anteproxecto que non vén precedido dun acordo básico ou un pacto de estado que servise para sentar as bases do que debe ser unha reforma profunda e global do sistema educativo.

Esta nova proposta do Ministerio incrústase no texto da antiga LOE para modificar e derrogar aspectos da LOMCE. É unha técnica xurídica complexa que dificultará enormemente a comprensión e a aplicación da lei que pretende modificar.

Con independencia de que calquera goberno ten lexitimidade para abordar unha reforma educativa, obsérvase no preámbulo, na súa exposición de motivos, que o texto está cheo de xuízos valorativos innecesarios sobre a lei que pretenden modificar. Isto non axuda a buscar ningún tipo de consenso sobre os aspectos que se queren reformar.

En relación co fondo, o anteproxecto ofrécenos unha visión moi parcial e sesgada sobre os verdadeiros retos e desafíos aos que se teñen que enfrontar o sistema educativo. Só abórdanse determinados aspectos mínimos da ordenación académica sen modificar a estrutura e o modelo do noso sistema educativo, en definitiva, é unha volta a LÓE e mesmo á LOGSE.

Sen prexuízo que o novo texto inclúa algunha mellora dalgúns artigos, noutros se manifesta un retroceso como, por exemplo, a ausencia de avaliacións censales (nunca reválidas) apostando por avaliacións muestrales ao final dos ciclos.

Perdeuse unha oportunidade importante de incluír un Bacharelato de tres anos para todo o alumnado e seguiremos cun Bacharelato de só dous cursos, aínda que se abre a posibilidade de que os que teñan dificultades poidan causar tres anos.

ANPE mantén o seu absoluto desacordo con que se obteña un título como é o do Bacharelato, con algunha materia suspensa, nin sequera nos supostos excepcionais que inclúe a norma. A mensaxe que se transmite ao profesorado e ao alumnado é moi desmotivador, profundando na idea da desvalorización do mérito e do esforzo nuns ensinos que son postobligatorias.

Esta reforma tan parcial non aborda o problema da desvertebración educativa que nos permitise a definición dos contidos básicos e comúns, a regulación e o dereito do castelán facéndoo compatible coas demais linguas vernáculas, a propia regulación dos corpos docentes; en definitiva, regular un marco competencial básico no que estean perfectamente definidas as atribucións do Estado e as das CCAA, para que non se resinta o principio de igualdade e de cohesión social en todo o territorio nacional.

Tampouco se contempla unha lei de financiamento que acompañe ao texto para evitar desigualdades na súa aplicación nos distintos territorios.

 E finalmente, a lei non aborda a situación do profesorado e o seu futuro profesional con todo o que iso comporta, o deseño da profesión docente e un estatuto do profesorado.

ANPE esixe que calquera reforma educativa debe vir precedida dun acordo básico, que dada a configuración do estado ten que ser político, social e territorial e, en calquera caso, unha vez paralizada a lei anterior e modificados os seus aspectos máis controvertidos, non se dan as condicións de urxencia e inmediatez para acometer unha reforma parcial tan precipitada.

ENLACE á nota de prensa

                                                                                                                                       Madrid, 12 de decembro de 2018