Resolución definitiva da 4ª conv. para integración PTFP en PES


21 Mar, 2024

DOG - ORDE do 12 de marzo de 2024 pola que se resolve a convocatoria do procedemento de integración no corpo de profesorado de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED021A no período que abrangue desde o 21 de novembro de 2023 ata o 20 de febreiro de 2024) convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.