FP - Probas de acceso para ciclos formativos medio e superior


08 Xan, 2024

DOGORDE do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

>> Proba de acceso ao grao medio, datas e lugares de inscrición:

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 26 de febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos. 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática Ciclosprobas:  ou presencialmente en calquera centro público que imparta ciclos formativos.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 23 de maio de 2024.

>> Proba de acceso ao grao superior, datas e lugares de inscrición:

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 29 de xaneiro e 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluidos.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo II (código de procedemento ED312D), dispoñible na apli‐ cación informática Ciclosprobas: LIGAZÓN ou presencialmente en calquera centro público que imparta ciclos formativos.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 18 de abril de 2024