OPOSICIÓNS 23 - nomeamento Funcionarios en Prácticas


24 Ago, 2023

DOG ORDE do 3 de agosto de 2023 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso aos diferentes corpos (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 5 de decembro de 2022, anunciada mediante a Resolución do 12 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia número 242, do 22 de decembro) e outras ordes.

>> Aprazamentos do 21 e 22.

>> O nomeamento como persoal funcionario en prácticas producirá efectos económicos e administrativos desde o 1 de setembro de 2023 ata o 31 de agosto de 2024.

>> O persoal funcionario en prácticas que xa estea prestando servizos remunerados na Administración como persoal funcionario de carreira ou persoal funcionario interino, persoal contratado administrativo ou como persoal laboral, sen prexuízo da situación administrativa ou laboral deberá formular opción para a percepción das remuneracións en canto persista a súa condición de persoal funcionario en prácticas, de conformidade co disposto no Real decreto 456/1986, do 10 de febreiro (BOE do 6 de marzo), modificado polo Real decreto 213/2003, do 21 de febreiro (BOE do 1 de marzo).