SECUNDARIA Obrigatoria - Ordenación, Currículo e Avaliación


13 Xun, 2023

DOG ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

>> Esta orde ten por obxecto desenvolver o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, así mesmo, regula a avaliación da etapa educativa da educación secundaria obrigatoria.

>> Os programas de diversificación curricular terán dous cursos de duración correspondentes ao terceiro e ao cuarto cursos da educación secundaria obrigatoria.

>> Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo e funcional un plan de lectura, un plan de biblioteca, un plan dixital e un plan de actividades físicas e hábitos saudables.

>> A avaliación na educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.

>> O alumnado cursará a materia de Proxecto Competencial ou as ensinanzas de relixión.

***ANPE LOITA POR UNHA EDUACIÓN DE CALIDADE: REDUCIÓN DE RATIOS e RECUPERACIÓN DO HORARIO LECTIVO de 18h e 21h.