Plan de estudos de Deseño - modificación en Produto


10 Mai, 2023

DOG DECRETO 41/2023, do 20 de abril, polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

... introducindo no seu plan de estudos a formación nas novas tecnoloxías inherentes ao proceso proxectual e produtivo, atendendo a máis dun eido da produción industrial de obxectos e mellorando, ao mesmo tempo, a súa especialización e as súas posibilidades de inserción no ámbito produtivo.

En consecuencia, ao abeiro do disposto no artigo 7.3 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, vista a proposta achegada pola Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela, único centro que imparte a especialidade de Produto das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, cómpre modificar o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, para establecer no plan de estudos correspondente á especialidade de Produto dous itinerarios académicos diferenciados, aínda que conducentes ao único título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, especialidade Produto.