Resolución integración dos PTFP no corpo de PES


24 Abr, 2023

DOG - ORDE do 17 de abril de 2023 pola que se resolve o procedemento de integración no corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED021A), convocado mediante a Orde do 28 de outubro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 9 de novembro).
 

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

>> LIGAZÓN a toda a información do proceso.