OPOSICIÓNS 2022 - Composición dos TRIBUNAIS que xulgarán os procedementos selectivos


03 Xun, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de EOI ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG do 31 de xaneiro).

10/06/22 - CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente.

PROCEDEMENTO SUBSTITUCIÓN VOGAIS recollido na orde de convocatoria

Para substituir ao vogal titular, por exemplo, número 2, procederíase do seguinte xeito:

a) Chamamento aos vogais do primeiro tribunal suplente:

1. Chaman ao vogal suplente nº 2

2. Se non pode o nº 2, chaman ao vogal suplente nº 3.

3. No caso de non poder ningún destes, chamarían ao vogal suplente nº 1.

b) No caso de que todos os vogais do primeio tribunal suplente renuncien, pasaríase a chamar ao segundo tribunal suplente co mesmo procedemento.

c) Se non se pode cubrir a vogalía con ningún dos suplentes anteriores, chamarase á primeira persoa funcionaria de carreira da especialidade cuxo apelido comece pola letra que saise no sorteo da orde de actuación dos aspirantes nos procesos selectivos.