FP - Modificación de cualificacións profesionais de determinadas familias profesionais


18 Mar, 2022

BOEReal Decreto 148/2022, do 22 de febreiro, polo que se establecen, actualizan e suprimen determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Agraria, Artes Gráficas, Hostalería e Turismo, Industrias Alimentarias e Química, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

BOE - Real Decreto 149/2022, do 22 de febreiro, polo que se actualizan determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Actividades Físicas e Deportivas, Agraria, Enerxía e Auga, e Hostalería e Turismo, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

BOEReal Decreto 150/2022, do 22 de febreiro, polo que se actualizan determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Imaxe Persoal, Industrias Alimentarias, Industrias Extractivas, Informática e Comunicacións, e Instalación e Mantemento, e modifícanse parcialmente determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Hostalería e Turismo, Imaxe Persoal, Industrias Extractivas e Informática e Comunicacións, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

BOE - Real Decreto 151/2022, do 22 de febreiro, polo que se actualizan determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Hostalería e Turismo, Marítimo-Pesqueira, Seguridade e Medio Ambiente, e Servizos Socioculturais e á Comunidade, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.