Resolución polo sistema de libre designación de postos de directores e directoras dos CIFP


30 Xun, 2021

DOGRESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 25 de maio de 2021.

Terceiro. O nomeamento referido terá efectos administrativos e económicos desde o 1 de xullo de 2021, inclusive.

Cuarto. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.