FP - Relación definitiva de proxectos de innovación admitidos e excluidos


19 Feb, 2021

WEBPublicada a listaxe definitiva de proxectos de innovación admitidos e excluídos na convocatoria da Resolución do 26 de novembro de 2020 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Contra esta relación definitiva de proxectos admitidos e excluídos, que pon fin á vía administrativa, os centros educativos solicitantes poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta listaxe na páxina web http://www.edu.xunta.gal/fp, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Premios a proxectos de innovación na FP 2021