Máster universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares.


15 Xan, 2021

DOG RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares.

O máster universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), estableceuse por Acordo do Consello de Ministros do 1 de setembro de 2020, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 3 de setembro de 2020 no Boletín Oficial del Estado do 17 de setembro.

Código RUCT: 4317349.