Volver

Prazo de presentación pechado
ANPE-Galicia Nov 22, 2019 Dec 13, 2019

Curso 2019/20 - Concurso específico de ADULTOS


DOG - ORDE do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

>>> ENLACE para participar: https:// www.edu.xunta.es/cxt  aínda cando se concurse por máis dunha especialidade, o persoal concursante presentará unha única solicitude, que se imprimirá unha vez cubertos os datos de participación no concurso.

As vacantes que se ofertan neste concurso son as que se publican no anexo I desta convocatoria para o corpo de mestres, para os corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, e as resultas que se produzan en cada corpo na resolución do propio concurso.

prazo de presentación de solicitudes e documentos será de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. Finalizado este prazo, non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas. Non se computarán como días hábiles os sábados, domingos e os días festivos.

As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional


Fases del proceso
- Instrucións para toma de posesión
- Resolución definitiva no DOG (18/03)
- Resolución definitiva
- Resolución Provisional Secundaria
- Resolución Provisional Primaria
- Corrección de erros
- Vacantes provisionais
- Xubilacións a 31 de decembro


Concurso de Traslados

Volver