OPOSICIÓNS 2018 - Recursos de alzada estimados


13 Nov, 2019

DOGORDE do 30 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

Contra a puntuación outorgada na fase de concurso polo tribunal número 1 para a es- pecialidade de inglés, David González Fernández, con DNI ***1769**, interpuxo recurso de alzada, que foi desestimado por Resolución do 13 de setembro de 2018, e recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedemento ordinario 337/2018 na sala do contencioso administrativo, sección 1a, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este órgano dita sentenza o 18 de xullo de 2019, cuxa parte dispositiva recolle o que segue:

«2. Recoñecemos o dereito do recorrente a que se lle outorgue a puntuación recollida na lista provisional da fase de méritos, polo que respecta ás epígrafes 1.2 e 1.4 das previstas no baremo da convocatoria, cos efectos que iso supoña.()

Modificar a Orde do 31 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto) pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo no número de orde 25, quenda libre, a David González Fernández, DNI ***1769**, coa puntuación total no concurso-oposición de 6,4636 (puntuación concurso: 5,6500 e puntuación proba: 7,0060). As persoas opositoras cunha puntuación inferior no concurso-oposición pasan a ocupar os números de orde posteriores empezando por Ana Isabel Gallardo García, DNI ***7892** que pasa a ocupar o número de orde 26, e así sucesivamente ata a derradeira Beatriz Couto Fontenla, DNI ***1916**, número de orde 51.

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.