Publicación da relación dos intercambios provisionais de prazas (permutas)


15 Out, 2019

WEB - Publicación da relación dos intercambios provisionais de prazas curso 2019/2020

De acordo co disposto no artigo 10 da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería, publícase a relación dos intercambios provisionais de prazas para o curso 2019-2020.