Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP)


17 Set, 2019

DOG RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/20.

Mediante a Resolución do 13 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG do 24 de maio), fíxose público o anuncio da convocatoria pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2019/20.

Primeiro. Publicar a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) no curso 2019/20, así como os ciclos formativos autorizados.

Segundo. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.